Ghi Danh nhận Thông Tin

Đăng ký nhận tin tức và sự kiện mới nhất về phẩm chất không khí từ Air District.

Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của Air District nếu quý vị có thắc mắc về cách chúng tôi sử dụng thông tin mà quý vị đã gửi.

Thông Tin Cập Nhật Về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng (AB617)

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District để triển khai Dự Luật 617.

Đăng Ký Danh Sách Email AB617
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

Đăng ký để biết thông tin về các chương trình có liên quan đến Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng bổ sung này.


Bản Tin Thời Sự của Air District

Ghi danh nhận bản tin điện tử hàng quý của Air District để biết các hoạt động mới nhất về phẩm chất không khí của cơ quan này.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Thời Sự của Air District
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 


Nghị Trình Họp Hội Đồng

Nhận nghị trình cho các buổi Họp Hội Đồng Quản Trị, Họp Uỷ Ban của Hội Đồng Quản Trị, và Họp Hội Đồng Cố Vấn sắp tới. Nghị trình có sẵn 72 giờ trước mỗi buổi họp. Lịch trình hội họp như sau:

  • Họp Hội Đồng Quản Trị: Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng.
  • Họp Uỷ Ban của Hội Đồng Quản Trị: Thay đổi
  • Họp Hội Đồng Cố Vấn: Thứ Tư thứ 2 mỗi tháng (ngoại trừ Tháng Tám) lúc 9:30 sáng.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Nghị Trình Họp Hội Đồng
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 


Hoạt Động của Hội Đồng Phân Xử

Nắm vững thông tin về lịch trình, các vụ sắp tới, và các lệnh cuối cùng của Hội Đồng Phân Xử. Hội Đồng Phân Xử nghe các yêu cầu về giải toả trái nghịch, thu hồi giấy phép, lệnh triệt giảm, và kháng cáo đơn xin giấy phép.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Hoạt Động của Hội Đồng Phân Xử
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 


Đơn Xin Giấy Phép

Đăng ký nhận thông báo qua email để nhận thông tin cập nhật hàng tuần về các đơn xin giấy phép mới.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Các Đơn Xin Giấy Phép
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 


Các Điều Lệ và Quy Định

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về các hoạt động Điều Lệ và Quy Định mới nhất.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Các Điều Lệ và Quy Định
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 


Thông Báo Thanh Toán

Khi quý vị đăng ký vào danh sách email nhận bản tin về Thông Báo Thanh Toán, quý vị sẽ nhận được thông báo qua email khi Air District hoàn thành khoản thanh toán có giá trị từ $100,000 trở lên.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Thông Báo Thanh Toán
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 


Cảnh Báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)

Để tìm hiểu xem Cảnh Báo Spare the Air có hiệu lực hay không:


Tin Tức Cập Nhật Về Air District

Đăng ký nhận thông báo hàng tuần để được thông báo về những nỗ lực của Air District nhằm đạt được nguồn không khí sạch cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường của chúng ta.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Tin Tức Cập Nhật Về Air District
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

Spare the Air Status

Last Updated: 10/07/2024