Về Địa Hạt Không Khí

Mission Statement

The Air District aims to create a healthy breathing environment for every Bay Area resident while protecting and improving public health, air quality, and the global climate.

Giá Trị

Năm giá trị cốt lõi thúc đẩy tất cả các khía cạnh của công việc và tầm nhìn của chúng tôi cho tương lai:

Xuất Sắc

Các chương trình và chính sách của chúng tôi được đặt trên nền tảng khoa học, phát triển với chuyên môn kỹ thuật, và thực hiện với sự vượt trội.

Lãnh Đạo

Chúng tôi đang đi đầu trong việc cải thiện phẩm chất không khí và đi tiên phong trong chiến lược mới để đạt được không khí lành mạnh và bảo vệ khí hậu.

Cộng Tác

Chúng tôi bao gồm và mời gọi tất cả các bên có quyền lợi liên đới tham gia để tạo ra sự chấp nhận rộng rãi cho các giải pháp không khí lành mạnh.

Gắn Bó

Nhân viên của chúng tôi thực sự gắn bó với sứ mạng và giá trị của chúng tôi.

Bình Đẳng

Chúng tôi duy trì quyền thở không khí trong lành của cư dân Vùng Vịnh.

Mục Tiêu

Chúng tôi mong muốn đạt được sứ mạng của mình thông qua một số mục tiêu chiến lược:

  • Giảm thiểu và loại bỏ các vấn đề sức khoẻ do ô nhiễm không khí gây ra.
  • Đạt được và duy trì các tiêu chuẩn phẩm chất không khí cho tất cả các chất gây ô nhiễm có tiêu chí.
  • Thiết lập các chương trình điều tiết có liên quan, với phẩm chất cao và đảm bảo các chương trình này tuân thủ luật liên bang, tiểu bang và địa phương.
  • Thông qua các biện pháp ưu đãi và quan hệ đối tác, thiết lập Vùng Vịnh như một khu vực hàng đầu về giảm phát thải từ các nguồn ô nhiễm di động, lập kế hoạch sử dụng đất, kỹ thuật sáng tạo, và năng lượng.
  • Thông qua các chương trình giáo dục và quan hệ đối tác, mời gọi toàn thể cư dân Vùng Vịnh tham gia ngày bảo toàn không khí.
  • Giữ vai trò thẩm quyền về phẩm chất không khí trong việc phát triển chính sách và thông tin.
  • Áp dụng các công cụ, phương pháp, và kỹ thuật mới nhất trong các hoạt động của chúng tôi.
  • Duy trì một lực lượng lao động có hiệu suất cao và động cơ.
  • Áp dụng lề lối quản lý tốt nhất về môi trường trong các hoạt động của chúng tôi.

Contact Us


Văn Phòng Chính

(415) 749-5000

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/07/2020