Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Tài trợ Cộng Đồng

Chương Trình Tài trợ Cộng Đồng James Cary Smith 2015-2016

Tạo cơ hội tài trợ cho các khu đã được định vị trong phạm vi khu vực có nồng độ ô nhiễm không khí cao  Chương trình tài trợ này khuyến khích các giải pháp trên cơ sở cộng đồng nhằm cải thiện sức khỏe và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chương trình này được đặt tên theo Nhà Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng Địa Hạt Không Khí trước đây, là người đã chỉ đạo chương trình thí nghiệm tài trợ cộng đồng của cơ quan này năm 2009-10. Ông Smith đã qua đời năm 2015 do ALS. Chương trình này cung cấp kinh phí cho các dự án địa phương về giảm ô nhiễm không khí trong khi tăng ý thức cộng đồng và sự tham gia các vấn đề về phẩm chất không khí.

Các khoản tài trợ cộng đồng tài khóa năm 2015-2016 được cấp cho hơn 11 ứng viên sáng giá vào ngày 4 tháng 1 năm 2016. Xin cảm ơn tất cả các đương đơn đã nộp đơn năm nay. Chúng tôi hoan nghênh những góp ý và đề nghị về cải thiện chương trình tài trợ này cho các năm sau. Vui lòng liên lạc:

David Ralston, Quản lý Tham Gia Cộng Đồng
dralston@baaqmd.gov 

Hội đủ điều kiện

  • Các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 bao gồm các tổ chức tôn giáo
  • Các tổ chức và hiệp hội cộng đồng hợp tác với nhà tài trợ tài 501(c)3
  • Trường học K-12 hoặc dự án tài trợ trường học (bao gồm giáo viên, phụ huynh hoặc học sinh khởi xướng)

Contact Us

David Ralston
Quản Lý Viên Giao Tiếp Cộng Đồng, Hoạch Định, Điều Lệ & Nghiên Cứu

415.749.8423 dralston@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 06/05/2022