Permits

Nộp Đơn Xin Giấy Phép

Tìm hiểu về điều kiện cấp giấy phép phẩm chất không khí và nộp đơn xin giấy phép.

Điều Kiện Giấy Phép

Giống như giấy phép xây dựng, luật buộc phải có giấy phép phẩm chất không khí như là một phần của việc kinh doanh tại Vùng Vịnh. Giấy phép phẩm chất không khí cần thiết cho:

 • Bất kỳ thiết bị nào có thể gây ô nhiễm không khí.
 • Điều chỉnh các thiết bị hiện có giấy phép hoặc những điều kiện theo giấy phép của chúng.
 • Thiết bị có giấy phép được di chuyển đến một địa điểm mới.
 • Chuyển giao thiết bị có giấy phép sang chủ sở hữu mới
 • Lắp đặt thiết bị dùng để kiểm soát lượng khí thải.
 • Địa Hạt Không Khí sẽ xem xét thiết kế của thiết bị và kiểm tra thiết bị lắp đặt để bảo đảm đáp ứng tất cả các quy định. Bắt buộc phải có hai loại giấy phép cho mỗi dự án:
  1. Quyền Xây Cất - ban hành trước khi xây cất và sau khi các kỹ sư Địa Hạt Không Khí xem xét dự án của quý vị để bảo đảm dự án sẽ tuân thủ luật lệ về phẩm chất không khí.
  2. Giấy Phép Hoạt Động - ban hành sau khi dự án được xây dựng và kỹ sư Địa Hạt Không Khí xác nhận dự án tuân thủ luật lệ về phẩm chất không khí. Phải gia hạn mỗi năm.
  3. Chứng Nhận Miễn Trừ - ban hành, theo yêu cầu, nếu loại thiết bị hoặc hoạt động không cần giấy phép hoặc đăng ký với Địa Hạt Không Khí. Thiết bị được miễn vẫn phải tuân thủ các quy định của Địa Hạt Không Khí.

Một số cơ sở hội đủ điều kiện để đăng ký thiết bị của họ thay vì nộp đơn xin Quyền Xây Cất và Giấy Phép Hoạt Động. Các cơ sở vận hành thiết bị mà không có Giấy Phép Hoạt Động, hoặc Chứng Nhận Đăng Ký có thể bị truy tố trước pháp luật.

Cách Nộp Đơn

Các hãng làm đồng xe, cơ sở giặt khô và trạm xăng hội đủ điều kiện có thể tận dụng lợi thế của hệ thống cấp giấy phép trực tuyến của Địa Hạt Không Khí. Để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện, hãy tìm hiểu thêm về Hệ Thống Cấp Giấy Phép Trực Tuyến.

Muốn nộp đơn xin Giấy Phép:

 1. Hoàn tất và nộp các mẫu đơn thích hợp.
 2. Cung cấp bất kỳ thông tin nào được yêu cầu, chẳng hạn như mô tả thiết bị và chi tiết kỹ thuật, sử dụng vật liệu, chất chất phát thải, và các chi tiết hoạt động.
 3. Hãy gửi bưu điện các mẫu đơn với khoản thanh toán ít nhất là một lệ phí nộp đơn.

Liên lạc Ban Công Trình để biết thêm thông tin.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Tuân Thủ & Thực Thi
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/08/2017