Permits

Giấy Phép cho Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ

Tìm hiểu về hội đủ điều kiện và yêu cầu về Giấy Phép Hoạt Động Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ, và xem một danh sách các Cơ Sở Gây Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ trong Vùng Vịnh.

Giấy Phép Hoạt Động Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ

Một số cơ sở có thể hội đủ điều kiện để xin Giấy Phép Hoạt Động Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ thay vì một Giấy Phép Tiêu Đề V. Nếu một cơ sở tuỳ thuộc vào các điều kiện Tiêu Đề V có chất phát thải thực tế hàng năm dưới các mức kích hoạt của Tiêu Đề V, thì họ có thể chọn nộp đơn xin các mức giới hạn chất phát thải khả thi dưới các mức kích hoạt.

Cơ Sở Gây Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ

Các cơ sở Vùng Vịnh được liệt kê trong bảng dưới đây đã nhận được Giấy phép Hoạt Động Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ.


Quận Thành Phố Địa Điểm # Tên Địa Điểm
Alameda Berkeley A0059 Đại học California, Berkeley
  Berkeley A0703 Pacific Steel Casting Co
  Berkeley A1603 Pacific Steel Casting Co
  Hayward A1965 Container Management Service, LLC
  Livermore A0255 Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Lawrence Livermore
  Newark A0079 Morton International, Inc
A0273 Pechiney Plastic Packaging, Inc
  Oakland A0158 ConAgra, Inc
  San Leandro A0167 Kraft Foods Group, Inc 
  Sunol A0595 Mission Valley Rock Co
  Union City A1675 Orcon Corporation
Contra Costa Antioch  B0989 Silgan Containers Manufacturing Corp. 
  Clayton A0828 RMC Pacific Materials
    A0896 Hanson Aggregates
   Concord A0541 PG&E Los Medanos 
  Pittsburg B2855  Loctite Aerospace  
  Richmond A0057 BP West Coast Products, LLC
(Trước kia là ARCO Products Co-Richmond Terminal)
Napa Napa A1634 Bệnh viện Napa State Hospital
    A2158  Syar Industries, Inc
A9183 Cơ Quan Quản Lý Chất Thải Napa-Vallejo
Santa Clara  Mountain View  A0550  Trung Tâm Nghiên Cứu NASA-Ames 
    B3667  Google, Inc
  San Jose A6044 OLS Energy-Agnews
    A6995 Jennings Technology Co, LLC
    A7265  Đại Học San Jose State (Nhà Máy Cogen)
  Santa Clara A3464 Bãi Rác Thành Phố Santa Clara       
  Sunnyvale A0055 Lockheed Martin Corporation
    B0861 Northrop Grumman Corporation
San Francisco San Francisco A2478 UCSF/Parnassus
    A3974  Bệnh Viện Đa Khoa San Francisco
San Mateo  Menlo Park A0556 Trung Tâm Gia Tốc Thẳng Stanford
  Menlo Park A0272 Tyco Electronics
  Nam San Francisco A1703 Tiệm Giặt Inter-City
Solano Travis AFB A0770 Căn Cứ Không Quân Travis
       

Contact Us

Dennis Jang
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4707 djang@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023