Permits

Tiêu Chuẩn Nộp Đơn theo Tiêu Đề V - Cơ Sở Lớn


  1. Cơ Sở Lớn: Một cơ sở có tiềm năng phát thải chất ô nhiễm bằng hoặc lớn hơn một hoặc nhiều ngưỡng của nguồn ô nhiễm chính như sau:
    1. 100 tấn mỗi năm của một chất gây ô nhiễm không khí tiêu chuẩn (NOx, SO2, Pb, VOC, CO hoặc PM10);
    2. 10 tấn mỗi năm của một Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm (HAP). (Danh sách HAP ban đầu nằm trong CAA đoạn 112(b), EPA có thẩm quyền để hiệu đính danh sách này và nên được tư vấn về danh sách hiện hành); hoặc là
    3. 25 tấn HAP mỗi năm theo bất kỳ kết hợp nào.


Contact Us

Dennis Jang
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4707 djang@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023