Các Biện Pháp Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Air District, tiểu bang California và các biện pháp kiểm soát độc tố không khí liên bang làm giảm lượng khí thải độc tố không khí bằng cách nhắm mục tiêu các chất ô nhiễm cụ thể hoặc yêu cầu kiểm soát đối với các loại nguồn phát thải cụ thể.

Điều Lệ về Các Chất Độc Hại Gây Ô Nhiễm Không Khí của Air District

Các biện pháp kiểm soát tại địa phương sau đây áp dụng cho các hợp chất độc hại cụ thể hoặc các loại nguồn cụ thể.

Quy Định Về Chất Gây Ô Nhiễm Nguy Hiểm

Quy định của Air District đề ra tiêu chuẩn phát thải và/hoặc hoạt động cho một vài chất ô nhiễm không khí nguy hiểm và các hoạt động.

Quy Định và Điều Lệ Liên Bang Về Chất Độc Trong Không Khí

Các biện pháp kiểm soát sau đây nhằm giảm chất lan nhiễm không khí độc hại (Toxic Air Contaminant, TAC), phát thải tại địa phương và toàn quốc.

Biện Pháp Kiểm Soát Chất Độc Lan Trong Không Khí Tại California

Các biện pháp Kiểm Soát Chất Độc Lan Trong Không Khí (Airborne Toxic Control Measure, ATCM) từ nguồn cố định và di động trên toàn tiểu bang, bắt nguồn từ Đạo Luật Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại California.

Đạo Luật Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại California (AB 1807)

Được thiết lập vào năm 1983, đạo luật này đã tạo ra một quy trình xác định và kiểm soát TAC để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chương Trình Điểm Nóng có Khí Độc California (AB 2588)

Được thông qua năm 1987 để đáp ứng mối quan ngại của người dân về phát thải TAC, chương trình này buộc các cơ sở phải báo cáo lượng phát thải của họ cho Air District.

Tiêu Chuẩn Phát Thải Toàn Quốc đối với Chất Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm

Tiêu chuẩn phát thải liên bang đối với chất ô nhiễm không khí nguy hiểm, có nguồn gốc từ Đạo Luật Không Khí Sạch.

Đạo Luật Không Khí Sạch

Luật liên bang được thiết lập nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên quy mô toàn quốc. Yêu cầu Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ phải thành lập và thi hành các quy định để bảo vệ công chúng khỏi các chất gây ô nhiễm lan trong không khí mà có hại tới sức khoẻ con người.

Spare the Air Status

Last Updated: 17/04/2020