Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland

Vào ngày 2 tháng Mười năm 2019, Hội Đồng Quản Trị của Air District đã phê duyệt Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung và đã chứng nhận Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức.

Kế Hoạch Hành Động Chính Thức của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung, Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức và Tóm Tắt Kế Hoạch hiện đang có sẵn. 

 

Air District đang không ngừng nỗ lực để giảm thiểu mức phơi nhiễm với các chất gây ô nhiễm không khí trong cộng đồng thông qua Chương Trình Bảo Vệ Chất Lượng Không Khí Trong Cộng Đồng của tiểu bang, hay còn được gọi là Dự Luật Hạ Viện 617. Nỗ lực này tập trung vào việc giảm phát thải vào cộng đồng tại các khu vực lân cận bị ảnh hưởng không đồng đều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Tây Oakland đã được chọn là cộng đồng ưu tiên năm đầu tiên trong Vùng Vịnh.

Air District đã hợp tác với Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland và Ban Chỉ Đạo tại cộng đồng để xây dựng Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung, mà sẽ đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết giúp cải thiện chất lượng không khí trong cộng đồng này. 

Video này nhấn mạnh cuộc họp khởi động của Ban Chỉ Đạo được tổ chức vào ngày 27 tháng Bảy năm 2018, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người có quyền lợi liên đới trong nỗ lực này.

Tài Liệu và Văn Bản

Page Loading

Cuộc Họp và Sự Kiện

Tất cả các cuộc họp của ban chỉ đạo đều được công khai trước công chúng.

Cuộc Họp và Sự Kiện Năm 2019

2022 Meetings and Events

Page Loading

2021 Meetings and Events

Page Loading

2020 Meetings and Events

Page Loading

2019 Meetings and Events

Page Loading

Cuộc Họp và Sự Kiện Năm 2018

Page Loading

Kế hoạch hành động cộng đồng Tây Oakland sẽ cải thiện chất lượng không khí như thế nào?

Mục tiêu của Kế hoạch hành động cộng đồng Tây Oakland là bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách loại bỏ sự chênh lệch khi tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại địa phương. Các chất gây ô nhiễm cụ thể được giải quyết theo kế hoạch bao gồm:

 • vật chất dạng hạt mịn
 • chất lan nhiễm không khí độc hại
 • vật chất dạng hạt từ dầu điêzen

Kế hoạch hành động của cộng đồng Tây Oakland được xây dựng dựa trên nỗ lực hiện tại của Tây Oakland và xác định các nguồn gây ô nhiễm không khí và những người dễ bị ô nhiễm không khí nhất. Dựa trên nỗ lực này, kế hoạch đề xuất các chiến lược để giảm phát thải và phơi nhiễm ô nhiễm không khí. Những chiến lược này sẽ giải quyết:

 • các thay đổi mang tính quy định đối với các nguồn ô nhiễm không khí di động và cố định
 • quyết định sử dụng đất
 • tuân thủ các điều lệ
 • chương trình khuyến khích
 • các biện pháp khác được xác định để giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí

Tại sao Tây Oakland?

Khu vực Tây Oakland, với ranh giới là Cảng Oakland, sân ga đường sắt Union Pacific và đường cao tốc I-580, I-880 và I-980, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Vùng Vịnh San Francisco. Có rất nhiều nguồn vật chất dạng hạt từ dầu điêzen và các chất lan nhiễm không khí độc hại, và khu vực này từ lâu đã trở thành trọng tâm của chương trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng (CARE) của Air District. Các nguồn khiến nồng độ vật chất dạng hạt điêzen cao và các chất lan nhiễm không khí độc hại bao gồm:

 • hoạt động cảng biển
 • đầu máy xe lửa
 • trung tâm phân phối lớn
 • nhà máy bê tông
 • nhà máy điện
 • cơ sở nấu chảy và nghiền kim loại
 • hoạt động công nghiệp và sản xuất
 • đường cao tốc chính và đường bộ đông đúc xe cộ được sử dụng làm tuyến đường vận tải

Các cộng đồng lân cận với Tây Oakland sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp trong Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland.

Hợp Tác với Cộng Đồng

Air District đã hợp tác với Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland (West Oakland Environmental Indicators Project, WOEIP), nơi có lịch sử lập kế hoạch và vận động cộng đồng để giảm sự tiếp xúc của mọi người với vật chất dạng hạt từ dầu điêzen và các chất lan nhiễm không khí độc hại. WOEIP đã dẫn đầu hoặc tham gia vào nhiều nghiên cứu về chất lượng và sức khỏe ở Tây Oakland, bao gồm:

 • Neighborhood Knowledge for Change: The West Oakland Environmental Indicators Project (Hiểu Biết của Khu Phố về Sự Thay Đổi: Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland) (2002)
 • Clearing the Air: Reducing Diesel Pollution in West Oakland (Làm Sạch Không Khí: Giảm Mức Độ Ô Nhiễm từ Dầu Điêzen tại Tây Oakland) (2003)
 • Paying with Our Health: The Real Cost of Freight Transport in California (Trả Giá bằng Sức Khỏe của Chúng Ta: Chi Phí Vận Chuyển Hàng Hóa Thực Tế tại California) (2006)
 • West Oakland Truck Survey (Khảo Sát Số Lượng Xe Tải tại Tây Oakland) (2009)

WOEIP là một thành viên của nhóm công tác trong Kế Hoạch Cụ Thể của Tây Oakland (2014) và tiếp tục tham gia vào Nhóm Người Có Quyền Lợi Liên Đới thuộc Căn Cứ Quân Đội Oakland. Ngoài ra, WOEIP đã đồng chủ trì Kế Hoạch Cải Thiện Chất Lượng Không Khí Ven Biển tại Cảng Oakland, năm 2009 và đang đồng chủ trì kế hoạch tiếp nối hiện đang được thực hiện, Chất Lượng Không Khí Cảng Biển Năm 2020 và Kế Hoạch Nằm Ngoài Sự Mong Đợi. Xem các liên kết dưới đây.

Ban Chỉ Đạo Cộng Đồng

Hiểu được những thách thức về chất lượng không khí của cộng đồng đòi hỏi phải có chuyên môn và sự tham gia của nhiều bên có quyền lợi liên đới. WOEIP và Air District đã làm việc cùng nhau để thành lập một ban chỉ đạo, ban này sẽ cung cấp thông tin để thiết lập Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland. Ban chỉ đạo gồm:

 • cư dân
 • tổ chức y tế
 • doanh nghiệp
 • trường học
 • cơ quan chính phủ

Điều Lệ Hoạt Động và Thỏa Thuận Tham Gia của Ban Chỉ Đạo bao gồm các điều khoản dưới đây về ban chỉ đạo cộng đồng:

 • Tuyên Ngôn Sứ Mạng
 • Mục Tiêu của Ủy Ban
 • Thành Viên
 • Vai Trò và Trách Nhiệm
 • Quy Trình Họp Chuẩn của Ủy Ban
 • Khả Năng Tiếp Cận/Phương Tiện cho Người Khuyết Tật
 • Phổ Biến Tài Liệu
 • Trang Mạng

Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland của Air District.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

Contact Us

Joshua Abraham
Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II

415.749.4979 jabraham@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 14/06/2022