Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland

Noong Oktubre 2, 2019, sinunod ng Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ang Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan at pinatunayan ang Panghuling Ulat ng Pangkapaligirang Epekto.

Ang Panghuling Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan, Panghuling Ulat ng Epekto sa Kapaligiran, at Buod ng Plano ay available na. 

 

Pinalalawak ng Distrito ng Hangin ang mga umiiral nitong pagsisikap na bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga pollutant sa hangin sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga sa Hangin ng Komunidad, na tinatawag ding Panukalang-batas ng Asembleya 617. Nakatuon ang mga pagsusumikap sa mga pagbawas ng mga emisyon sa komunidad sa mga lugar na pinaka-hindi na proporsyon na apekto ng pagpaparumi sa hangin.

Napili ang West Oaklandbilang komunidad sa Bay Area na bibigyan ng prayoridad sa unang taon.

Nakipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa West Oakland Environmental Indicators Project at sa isang Steering Committee sa komunidad upang buuin ang Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan, na magsisilbi bilang plano para sa pagpapaganda ng kalidad ng hangin sa komunidad na ito. 

Binibigyang-diin ng video na ito ang simulang pagpupulong ng Komite na ginawa noong Hulyo 27, 2018, na nagpapakita ng matibay na suporta ng mga pinuno ng komunidad at ng mga apektado sa pagsisikap na ito.

Mga Dokumento at Mga Materyal

Page Loading

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan

Ang lahat ng pagpupulong ng steering committee ay bukas sa publiko.

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan sa 2019

2022 Meetings and Events

Page Loading

2021 Meetings and Events

Page Loading

2020 Meetings and Events

Page Loading

2019 Meetings and Events

Page Loading

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan sa 2018

Page Loading

Paano pagagandahin ng Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland ang kalidad ng hangin?

Ang layunin ng Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland ay protektahan at pagandahin ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbawas sa mga pagkakaiba sa pagkakalantad sa lokal na nagpaparumi sa hangin. Kasama sa mga partikular na nagpaparumi na tinutugunan sa ilalim ng plano ang:

 • pinong particulate matter
 • mga nakalalasong nagkokontamina sa hangin
 • particulate matter mula sa diesel

Binubuo ng Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland ang dati nang ginawa ng West Oakland, at tinutukoy ang mga pinagmumulang ng nagpaparumi sa hangin at ang mga taong pinakaapektado ng pagpaparumi sa hangin. Batay sa pagsusumikap na ito, inirerekomenda ng plano ang mga estratehiya upang bawasan ang mga emisyon at pagkakalantad sa nagpaparumi sa hangin. Tutugunan ng mga estratehiyang ito ang:

 • mga pagbabago sa regulasyon para sa gumagalaw at nakapirming mga pinagmumulan ng pagpaparumi sa hangin
 • mga pagpapasya sa paggamit ng lupa
 • pagsunod sa mga tuntunin
 • mga insentibo
 • iba pang mga natukoy na hakbang upang bawasan ang pagkakalantad sa pagpaparumi sa hangin

Bakit West Oakland?

Ang West Oakland, na nasasakupan ng Port of Oakland, ang Union Pacific rail yard, at ng I-580, I-880, at I-980 na mga freeway, ay isa sa pinakaapektadong lugar sa San Francisco Bay Area. Maraming pinagmumulan ng particulate matter mula sa diesel at mga nakakalasong nagkokontamina sa hangin, at ang lugar ay matagal nang pinagtutunan ng programa ng Pagtaya ng Panganib ng Hangin sa Komunidad (CARE) ng Distrito ng Hangin. Kasama sa mga pinagmumulan na nag-aambag sa matataas na lebel ng konsentrasyon ng particulate matter na mula sa diesel at mga nakakalasong nagkokontamina sa hangin ang:

 • mga aktibidad sa daungan
 • mga lokomotibo
 • malalaking sentro sa pamamahagi
 • planta ng kongkreto
 • planta ng kuryente
 • mga pasilidad sa pagtunaw at pagpiraso ng bakal
 • mga pang-industriya at pang-manufacturing na pagpapatakbo
 • mga pangunahing freeway at mga abalang kalsada na ginagamit bilang mga ruta ng truck

Makikinabang ang mga katabing komunidad ng West Oakland mula sa mga hakbang sa Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland.

Pakikipagtulungan sa Komunidad

Nakipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa West Oakland Environmental Indicators Project (WOEIP), na mayroong kasaysayan ng pagpaplano ng komunidad at pagpapalaganap ng adhikain upang bawasan ang pagkakalantad ng mga tao sa particulate matter na mula sa diesel at mga nakakalasong nagkokontamina sa hangin. Pinangunahan at lumahok ang WOEIP sa maraming pag-aaral ng kalidad ng hangin at kalusugan sa West Oakland, kabilang ang:

 • Neighborhood Knowledge for Change: The West Oakland Environmental Indicators Project (2002)
 • Clearing the Air: Reducing Diesel Pollution in West Oakland (2003)
 • Paying with Our Health: The Real Cost of Freight Transport in California (2006)
 • West Oakland Truck Survey (2009)

Naging miyembro ang WOEIP ng nagtatrabahong grupo ng West Oakland Specific Plan (2014) at patuloy na lumalahok sa Oakland Army Base Stakeholder Group. Bilang karagdagan, pinamunuan din ng WOEIP ang 2009 na Plano sa Pagpapaganda ng Hangin sa Dagat at kasamang namuno sa follow-up na plano na kasalukuyang nagaganap, ang Seaport Air Quality 2020 and Beyond Plan. Tingnan ang mga link sa ibaba.

Steering Committee ng Komunidad

Ang pag-unawa sa mga hamon ng kalidad ng hangin ng komunidad ay nangangailangan ng kadalubhasaan at paglahok mula sa iba't ibang stakeholder. Nagtulungan ang WOEIP at ang Distrito ng Hangin upang magtatag ng steering committee na magsasabi ng pag-usad ng West Oakland Community Action Plan. Kabilang sa steering committee ang:

 • mga residente
 • mga organisasyon sa kalusugan
 • mga negosyo
 • mga paaralan
 • mga ahensiya ng gobyerno

Sinasaklaw ng Kasunduan sa pagitan ng Steering Commmittee Charter at ng Paglahok ang mga tuntunin ng steering committee ng komunidad na nasa ibaba:

 • Pahayag ng Misyon
 • Mga Layunin ng Komite
 • Pagiging Miyembro
 • Mga tungkulin ang mga responsibilidad
 • Mga Karaniwang Pamamaraan ng Pagpupulong ng Komite
 • Pagiging Naa-access/Akomodasyon
 • Pamamahagi ng mga Materyal
 • Website

Listahan ng Email ng Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland

Mag-sign up upang tumanggap ng mga update hinggil sa Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland ng Distrito ng Hangin.

Mag-sign Up sa Listahan ng Email ng Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland
MAG-SUBSCRIBE

Contact Us

Joshua Abraham
Inspektor ng Kalidad ng Hangin II

415.749.4979 jabraham@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/14/2022