Naililipat na mga Sasakyan at Kagamitan

Alamin kung paano nagbabawas ng mga emisyon ang Distrito ng Hangin mula sa nalilipat na mga sasakyan at kagamitan sa Bay Area.

Ang Distrito ng Hangin ay nagtatrabaho nang malapit sa Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin ng California upang bawasan ang dami ng pagpaparumi sa hangin mula sa mga gumagalaw na pinanggagalingan sa daan o labas nito, tulad ng mga trak, bus, kagamitan sa konstruksiyon, at mga sasakyang panlibangan.

Plano sa Pagsunod na Kaugnay ng Gumagalaw na Pinanggagalingan

Ang Plano sa Pagsunod na Kaugnay ng Gumagalaw ng Pinanggagalingan (PDF) ng Distrito ng Hangin ay isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa CARB na kauna-unahan sa estado na naglalayong ipatupad ang mga tuntunin sa mga emisyon ng gumagalaw na pinanggagalingan, bawasan ang pagkahantad sa mga pamparumi sa hangin mula sa mga gumagalaw na pinanggagalingan, at pabutihin ang kalidad ng hangin sa mga komunidad sa Bay Area. Ang Distrito ng Hangin ay naghanay ng mga aktibidad batay sa kabuuang antas ng mga emisyon at ang epekto ng mga ito sa pampublikong kalusugan.

Idling na mga Trak sa mga Daungan ng Bay Area

And diesel na particulate na bagay, isang nakalalasong nagkokontamina sa hangin, ay inilalabas mula sa mga makina ng trak at ibang heavy-duty na mga sasakyan. Dahil itong pamparumi sa hangin ay iniuugnay sa tumataas na mga antas ng kanser sa baga at mga sakit sa paghinga na tulad ng hika, ang Distrito ng Hangin ay nagtatrabahong kasama ng iba't ibang grupo upang bawasan ang mga emisyon ng DPM sa pamamagitan ng pagbawas sa idling ng trak sa mga daungan ng Bay Area.

Ang mga tagapagpatakbo ng terminal na pandagat sa California na nagpoproseso ng 100,000 o higit na sisidlan na taun-taon ay dapat tumiyak na ang mga trak ay hindi gumagawa ng pag-idle o pagpila nang higit sa 30 minuto (PDF) habang naghihintay na pumasok sa terminal.

Ang mga inspektor ng Distrito ng Hangin ay regular na sumusubaybay sa idling ng trak at tumutugon sa mga reklamo tungkol sa idling sa mga daungan ng Bay Area. Upang iulat ang idling ng mga trak sa isang daungan ng Bay Area, mangyaring tawagan ang Nakahandang Linya ng Reklamo sa Pagpaparumi sa Hangin ng Distrito ng Hangin.

Sistema ng Appointment ng Trak sa Port of Oakland

Ang Port of Oakland ay nagpatupad ng isang sistema ng appointment upang bawasan ang mga oras ng paghihintay ng trak. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa ibaba:

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023