Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan ng Mga Pakuluan

Ang mga may-ari at nagpapatakbo ng mga hindi sumusunod na maliit na pakuluan na may rating na nasa pagitan ng 2 at 10 milyong BTU/oras ay posibleng kwalipikado para sa Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan ng Maliit na Pakuluan para sa karagdagang panahon para magkabit o mag-retrofit ng mga pakuluan para matugunan ang naaangkop na Regulasyon 9, Tuntunin 7, mga limtasyon sa emisyon.

Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan ng Mga Pakuluan

Ang mga may-ari/nagpapatakbo ng pasilidad na may (mga) maliit na pakuluan na may rating na nasa pagitan ng 2 at 10 milyong BTU/oras ay posibleng kwalipikado para sa Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan ng Pakuluan para sa karagdagang panahon, na nagbibigay sa mga may-ari/nagpapatakbo ng panahon na magkabit o mag-retrofit ng mga pakuluan para matugunan ang naaangkop na Regulasyon 9, Panuntunan 7, mga limtasyon sa emisyon.

Posibleng kwalipikado ka kung:

  • Ang maximum na rated input heat ng bawat isa sa iyong pakuluan ay mas mataas sa 2 MM BTU/oras at wala pa sa 10 MM BTU/oras;
  • Pinapatakbo lang ang bawat isa sa iyong (mga) pakuluan gamit ang likas na gas, propane, o butane;
  • Wala kang anumang kagamitan, maliban sa backup na diesel generator, na mangangailangan ng permit mula sa Air District para mapatakbo; at
  • Naparehistro mo sa Air District ang bawat isa sa iyong (mga) pakuluan.

Nagbibigay ang Air District ng mga permit para sa pagpapatakbo ng karamihan ng stationary equipment na nagpaparumi sa hangin, pati na rin sa mga may-ari ng mga maliit na pasilidad tulad ng apartment at gusali ng opisina, paaralan, at maliit na negosyo tulad ng mga gasolinahan. Kasama sa mga halimbawa ng mga nasabing kagamitan na karaniwan sa maliliit na pasilidad ang mga backup na diesel generator, pakuluan na may maximum na heat rating na 10 MM BTU/oras pataas, at tangke at pump ng gasolina. Kung may anumang kagamitan ang iyong pasilidad, maliban sa backup na diesel generator, alinsunod sa mga iniaatas sa pagkuha ng permit ng Air District, hindi ka kwalipikado para sa Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan.

Mag-apply sa Programa

Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan para sa Mga Maliit na Pakuluan
 Mag-apply para sa Programa 

Puwedeng mag-inspeksyon ang mga Inspektor ng Air District sa iyong pasilidad para ma-verify na natutugunan ang iyong pakuluan ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado sa programa.

Iniaatas sa Pagpaparehistro: Ang mga may-ari/nagpapatakbo ng pakuluan na may rated heat input na mas mataas sa 2 at wala pang 10 MM BTU/oras ay dapat magparehistro sa mga pakuluan sa Air District at dapat bayaran ng mga ito ang kinakailangang bayarin sa pagpaparehistro. Hindi mo kailangang irehistro ang mga pakuluan na ito kung mayroon itong Permit sa Pagpapatakbo mula sa Air District. Para irehistro ang iyong pakuluan, gamitin ang form sa Pagpaparehistro ng Maliit na Pakuluan na makikita sa www.baaqmd.gov/registration o gamitin ang online na system sa pagbibigay ng permit ng Air District.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Paalala sa Programa sa Kautusan sa Pagpapatighaw na Sinang-ayunan.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/14/2020