Tulong sa Pagsunod

Alamin ang tungkol sa aming mga programang tulong sa pagsunod at kung paano tumutulong ang mga ito sa mga may-ari ng negosyo sa Bay Area na bawasan ang mga emisyon at sumunod sa mga regulasyon ng Distrito ng Hangin.

Programang Sertipikasyon ng Pakuluan

Mag-aplay upang sertipikahan ang mga pakuluan, mga tagalikha ng singaw, at mga pampainit ng proseso na tumutugon sa mga iniaatas ng Distrito ng Hangin.

Pagsasanay sa Pagsunod ng Industriya

Alamin ang tungkol sa libreng pagsasanay sa pagsunod sa kalidad ng hangin ng Distrito ng Hangin at magparehistro para sa isang darating na klase.

Mga Payo sa Pagsunod

Humanap ng mga payo at mga sagot sa madalas itanong na mga katanungan sa pagsunod para sa mga may-ari ng negosyo, mga tagapamahala, at mga empleyado na nagtatrabaho sa mga pinangangasiwaang industriya.

Paunawa na Sumunod

Alamin ang tungkol sa Paunawa na Sumunod ng Distrito ng Hangin at kung ano ang dapat gawin kung nakatanggap ka nito.

Paunawa ng Paglabag

Alamin ang tungkol sa Paunawa ng Paglabag ng Distrito ng Hangin at kung ano ang dapat gawin kung nakatanggap ka nito.

Nakahandang Linya ng Tulong sa Pagsunod

Ang nakahandang linya ay tumutulong sa mga negosyo sa Bay Area na maunawaan at masunod ang mga regulasyon sa kalidad ng hangin. Ang isang espesyalista sa pagsunod ay nakahandang sumagot sa mga katanungan na ispesipiko sa iyong pagpapatakbo, kabilang ang may-kaugnayang mga regulasyon, mga iniaatas sa pagpapanatili ng rekord, pagbibigay ng permiso, at iba pa.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023