Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado

Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng dalisayan at mga lokal na komunidad, at mga pinakahuling aktibidad nito.

Puwersang Tagakilos sa mga Dalisayan ng mga Ahensiya ng California

Binuo ng Ahensiya sa Proteksiyon ng Kapaligiran itong puwersang tagakilos upang maabot ang pinakamataas na posibleng antas ng kaligtasan para sa mga manggagawa ng dalisayan at mga lokal na komunidad, at upang maghanda at mabisang tumugon sa mga emerhensiya kung mangyari ang mga ito. Kabilang sa mga miyembro ang 10 ahensiya ng estado, U.S. EPA , at mga lokal na ahensiya mula sa mga lugar ng California na may mga dalisayan.

Bisitahin ang website ng EPA ng California para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga hangarin ng puwersang tagakilos, mga miyembro, at mga pampublikong miyembro.

Talakayan na Pangkaligtasan sa Dalisayan ng Hilagang California

Ang Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng mga Ahensiya ng California ay nagsasagawa ng isang serye ng mga talakayan upang mag-alay ng mga katotohanan, malalim na pagkaunawa, at pagkakataon para sa talakayan tungkol sa mga dalisayan at sa paglilipat ng langis sa Bay Area. Ang mga tagasalin ng wika ay makukuha sa Kastila at Tsino. Walang mga pulong na kasalukuyang nakatakda.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 3/24/2021