Mga Inspeksiyon

Alamin ang tungkol sa mga aktibidad na inspeksiyon ng Distrito ng Hangin, kabilang ang mga uri ng mga pasilidad, mga pagpapatakbo, at mga reklamo na maaaring imbistigahan nito.

Ang Distrito ng Hangin ay pangkaraniwang nagsisiyasat at nagsusuri ng iba't ibang mga pasilidad at mga pagpapatakbo upang matiyak ang pagsunod sa mga batas at regulasyon sa kalidad ng hangin. Ang Distrito ng Hangin ay maaaring magsiyasat ng mga dalisayan, mga planta ng kemikal, mga pasilidad ng pagmanupaktura ng semiconductor, mga dry cleaner, mga pagpapatakbo ng tinta at pamahid, mga pasilidad ng pamamahagi ng gas, demolisyon at renobasyon na kaugnay ng asbestos, at anumang pagpapatakbo o aktibidad na maaaring magresulta sa pagpaparumi sa hangin.

Ang Distrito ng Hangin ay nag-iimbistiga rin ng mga reklamo tungkol sa pagpaparumi sa hanginna inihaharap ng mga residente. Tinitiyak ng mga inspektor na ang pinanggagalingan ng pamparumi ay nagpapatakbo na sumusunod sa may-kaugnayang mga tuntunin at regulasyon.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023