Mga Tuntunin at Pagsunod

Alamin ang tungkol sa mga Tuntunin ng Distrito ng Hangin, paano dapat sumunod sa mga ito, paano tinitiyak ng aming proseso ng inspeksiyon na ang mga ito ay sinusunod at anu-ano ang mga bagong tuntunin na tinatrabaho namin.

Ang Distrito ng Kalidad ng Hangin ay bumubuo ng mga regulasyon batay sa mga hakbang na tinukoy sa Plano sa Malinis na Hangin nito. Ang mga tauhan ng Distrito ng Hangin ay bumubuo ng mga bagong tuntunin upang bawasan ang mga emisyon upang pabutihin ang pampublikong kalusugan, kalidad ng hangin at pandaigdig na klima.

Ang Pagbuo ng Tuntunin ay ang prosesong ginagamit ng Distrito ng Hangin upang isulat ang mga regulasyon na namamahala sa mga nakapirming pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin sa Bay Area. Ito ay binubuo ng teknikal na pananaliksik, pakikipag-ugnayan sa mga apektado, mga pampublikong pulong upang ipahintulot ang ambag ng mga apektadong partido tulad ng mga industriya at komunidad, at ang paghahanda ng pagsusuri ng CEQA at panlipunan at pangkabuhayan na pagsusuri.

Habang ang mga bagong tuntunin ay pinagtitibay ng isang boto ng Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin at saka ipinatutupad sa pamamagitan ng mga programang Pagbibigay ng Permiso at mga Inspeksiyon ng Distrito ng Hangin.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 1/6/2022