Pagsasanay sa Pagsunod ng Industriya

Alamin ang tungkol sa libreng pagsasanay sa pagsunod sa kalidad ng hangin at magparehistro para sa isang darating na klase.

Ang Distrito ng Hangin ay nagsasagawa ng mga klase pana-panahon upang turuan ang mga pinangangasiwaang industriya tungkol sa pagsunod sa mga regulasyon sa kalidad ng hangin. Ang mga kalahok ay tumatanggap ng:

  • Mga kasangkapan at payo sa tulong sa Pagsunod
  • Aktuwal na pinapatnubayan na pagsasanay at mga ehersisyo
  • Mga katotohanan tungkol sa mga epekto ng pagpaparumi sa hangin sa pampublikong kalusugan
  • Madaling maintindihan na mga materyal tungkol sa kalidad ng hangin
  • Sampol na mga talaan ng pag-iingat ng rekord, mga buklet ng sariling inspeksiyon, at ibang kapaki-pakinabang na mga polyeto

Ang mga klaseng ito ay libre at ginaganap sa magiginhawang lokasyon sa buong Bay Area. Ang mga tagasalin ng banyagang wika ay maaari ring makuha.

Mga Darating na Klase

Walang mga klase na kasalukuyang nakatakda.

Mga Pagpapatakbo ng Paglilimbag ng Grapikong Sining

Page Loading

Pamahid sa Gumagalaw

Page Loading

Mga Pamahid sa Produktong Kahoy

Page Loading

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023