Mag-sign Up para sa Impormasyon

Updated 7/10/2024

Mag-sign up upang tumanggap ng pinakabagong balita at kaganapan sa kalidad ng hangin mula sa Distrito ng Hangin.

Mangyaring sumangguni sa patakaran sa privacy ng Distrito ng Hangin kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung paano namin ginagamit ang impormasyong isinusumite mo.

Mga Update sa Programa ng Proteksyon sa Kalusugan ng Komunidad (AB617)

Mag-sign up upang makatanggap ng mga update tungkol sa pagpapatupad ng Panukalang-batas ng Asembleya 617 ng Programa ng Proteksyon sa Kalusugan ng Komunidad ng Distrito ng Hangin.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email ng AB617
 MAG-SUBSCRIBE 

Mag-sign up para sa impormasyon sa mga karagdagang programang ito na may kaugnayan sa Proteksyon ng Kalusugan ng Komunidad.


Newsletter para sa mga Current ng Hangin

Mag-sign up para sa tuwing ikatlong buwan na e-newsletter ng Distrito ng Hangin upang malaman ang tungkol sa mga pinakabagong aktibidad ng ahensiya sa kalidad ng hangin.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email para sa Newsletter ng mga Current ng Hangin
MAG-SUBSCRIBE


Mga Agenda sa Pulong ng Lupon

Tumanggap ng mga agenda para sa paparating na mga Pulong ng Lupon ng mga Direktor, mga Pulong ng Komite ng Lupon ng mga Direktor, at mga Pulong ng Konseho sa Pagpapayo. Ang mga agenda ay makukuha nang 72 oras bago ang bawat pulong. Ang mga iskedyul ng pulong ay ang sumusunod:

  • Mga Pulong ng Lupon ng mga Direktor: Una at ika-3 ng Miyerkules ng bawat buwan nang 9:45 a.m.
  • Mga Pulong ng Komite ng Lupon ng mga Direktor: Nag-iiba
  • Mga Pulong ng Konseho sa Pagpapayo: Ika-2 Miyerkules ng bawat buwan (maliban sa buwan ng Agosto) nang 9:30 a.m.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email ng mga Agenda ng Pulong ng Lupon
MAG-SUBSCRIBE 


Mga Gawain ng Lupon ng Pagdinig

Manatiling kumukuha ng impormasyon tungkol sa kalendaryo ng Lupon ng Pagdinig, mga darating na kaso, at mga pinal na utos. Ang Lupon ng Pagdinig ay dumirinig ng mga kahilingan para sa tulong sa pagkakaiba, mga utos para sa pagbawas, at mga apela sa application sa permiso.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email ng mga Aktibidad ng Lupon ng Pagdinig
MAG-SUBSCRIBE 


Mga Application sa Permiso

Mag-sign up para sa mga email notification upang makatanggap linggo-linggo ng mga update ng mga bagong application sa permiso.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email ng mga Application sa Permiso
MAG-SUBSCRIBE 


Mga Tuntunin at Regulasyon

Mag-sign up upang makatanggap ng mga update sa mga pinakabagong aktibidad sa mga Tuntunin at Regulasyon.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email ng mga Tuntunin at Regulasyon
MAG-SUBSCRIBE 


Mga Notification tungkol sa Areglo

Kapag nag-subscribe ka sa listahan ng mga email para sa Mga Notification tungkol sa Areglo, makakatanggap ka ng notification sa email kapag nakumpleto na ng Distrito ng Hangin ang areglo na $100,000 o higit pa.

Pag-sign Up sa Listahan ng Email para sa mga Notification tungkol sa Areglo
MAG-SUBSCRIBE


Mga Alerto na Iligtas ang Hangin

Upang malaman kung pinaiiral ang isang Alerto na Iligtas ang Hangin:


Ano ang Bago sa Distrito ng Hangin

Mag-sign up para sa mga notification linggo-linggo upang manatiling may nalalaman tungkol sa mga pagsusumikap ng Distrito ng Hangin upang matamo ang malinis na hangin at protektahan ang kalusugan ng publiko at ang ating kapaligiran.

Ano ang Bago sa Pag-sign Up sa Listahan ng Email ng Distrito ng Hangin
MAG-SUBSCRIBE

Spare the Air Status

Last Updated: 7/10/2024