Humiling ng Mga Talaan

Ang mga pampublikong rekord ay makukuha mula sa Distrito ng Hangin sa ilalim ng Batas sa mga Pampublikong Rekord ng California. Humiling ng daan sa mga talaan at kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga patakaran sa pamamahala ng mga talaan ng Distrito sa ibaba.

Humiling ng Mga Talaan

Upang humiling ng mga pampublikong rekord ng Distrito ng Hangin, magsumite ng kahilingan sa paraang elektronikal sa pamamagitan ng Portal ng mga Pampublikong Rekord ng Distrito ng Hangin. Tatanggap ka ng email na sagot na naglalarawan at nagkukumpirma ng kahilingan at binibigyan ito ng nagpapakilalang numero. Maaari ka ring magtatag ng isang kuwenta upang tuntunin ang sagot ng Air District sa iyong kahilingan.

Portal ng Mga Pampublikong Rekord

Nakakaranas kami ng ilang teknikal na isyu sa aming online na portal ng kahilingan ng Mga Pampublikong Rekord ngayong umaga. Kasalukuyang nilulutas ang isyung ito, pero posibleng may mga pagkaantala sa pag-access para sa ilang user. Kung gusto mong magsumite ng kahilingan sa Mga Pampublikong Rekord, pero nakakaranas ka ng mga isyu, pakisubukan ulit sa ibang pagkakataon ngayong araw.

 Humiling 

Mga Pagkalibre

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng daan sa lahat ng mga pampublikong rekord maliban sa mga partikular na rekord na hindi pinasasaklaw ng batas. Ang mga di-saklaw na rekord ay kabilang ang mga rekord ng pag-iimbistiga, mga burador, kompidensiyal na payong pambatas, mga lihim na pangkalakalan, mga partikular ng rekord ng paghahabla, karamihan ng mga rekord ng mga tauhan, at anumang ibang impormasyon na maaaring panatilihing kompidensiyal sa ilalim ng pang-estado o pederal na batas.

Mga Fee

Ang Distrito ng Hangin ay maaaring sumingil ng tuwirang gastos sa duplikasyon kapag ito ay nagkakaloob ng mga kopya ng mga rekord. Kapag ang mga tauhan ay dapat magtipon ng elektronikong datos, kumuha ng impormasyon mula sa isang elektronikong rekord, o magsagawa ng pagprograma ng computer upang tugunan ang isang kahilingan, ang Distrito ng Hangin ay maaaring mag-atas sa humiling na bayaran ang buong gastos, kabilang ang oras ng mga tauhan, hindi lamang ang tuwirang gastos sa duplikasyon.

Karagdagang Impormasyon

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga pampublikong talaan ng Air District ay makukuha sa Dibisyon I, Seksiyon 11 ng Kodigo sa Pangangasiwang Air District.

Contact Us


Mga Pampublikong Rekord

415 749-4761 publicrecords@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022