Yêu Cầu Hồ Sơ Công Cộng

Có thể yêu cầu hồ sơ công cộng từ Địa Hạt Không Khí theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng California. Yêu cầu tiếp cận hồ sơ và tìm hiểu thêm về chính sách quản lý hồ sơ của Địa Hạt ở bên dưới.

Yêu Cầu Hồ Sơ

Muốn yêu cầu hồ sơ công cộng từ Địa Hạt Không Khí, nộp một yêu cầu bằng phương tiện điện tử qua Cổng Hồ Sơ Công Cộng của Địa Hạt Không Khí. Quý vị sẽ nhận được một email hồi đáp với nội dung mô tả và xác nhận yêu cầu đó và gán cho nó một con số nhận dạng. Quý vị cũng có thể thiết lập một tài khoản để theo dõi hồi đáp của Địa Hạt Không Khí đối với yêu cầu của quý vị.

Cổng Thông Tin Hồ Sơ Công Cộng

Chúng tôi đang gặp một số vấn đề kỹ thuật với cổng thông tin yêu cầu Hồ Sơ Công Cộng trực tuyến buổi sáng hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình khắc phục vấn đề và một số người dùng có thể gặp tình trạng bị chậm khi truy cập cổng thông tin. Nếu quý vị muốn gửi một yêu cầu Hồ Sơ Công Cộng, nhưng đang gặp vấn đề, vui lòng thử lại sau trong hôm nay.

 Tạo Yêu Cầu 

Miễn Trừ

Địa Hạt Không Khí cung cấp quyền truy cập vào tất cả hồ sơ công cộng ngoại trừ một số hồ sơ nhất định được pháp luật miễn trừ. Hồ sơ được miễn trừ bao gồm hồ sơ điều tra, dự thảo, tư vấn pháp lý bảo mật, bí mật thương mại, hồ sơ kiện tụng nhất định, hầu hết hồ sơ nhân sự, và bất kỳ thông tin nào khác có thể sẽ được bảo mật theo luật tiểu bang hoặc liên bang.

Lệ Phí

Địa Hạt Không Khí có thể tính chi phí trực tiếp để sao chụp khi họ cung cấp bản sao hồ sơ. Khi nhân viên phải lập dữ liệu điện tử, trích xuất thông tin từ một hồ sơ điện tử, hay tiến hành lập trình máy tính để đáp ứng một yêu cầu, Địa Hạt Không Khí có thể đòi hỏi người yêu cầu phải chịu toàn bộ chi phí, kể cả giờ làm việc của nhân viên, chứ không chỉ chi phí trực tiếp để sao chụp.

Thông Tin Bổ Sung

Thông tin bổ sung về hồ sơ công cộng của Địa Hạt Không Khí có tại Phần I, Đoạn 11 trong Bộ Điều Lệ Hành Chánh của Địa Hạt.

Contact Us


Hồ Sơ Công Cộng

415 749-4761 publicrecords@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/03/2022