Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở

Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở của Địa Hạt Không Khí tập trung vào các cơ sở hiện tại có nguy cơ sức khoẻ cao nhất đối với người dân và người lao động ở gần đó. Chương trình này yêu cầu các cơ sở này triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro hợp lý về mặt kinh tế và khả thi về mặt kỹ thuật đối với các nguồn rủi ro sức khoẻ đáng kể.

Quy định 11, Điều Lệ 18 của Địa Hạt Không Khí: Giảm Rủi Ro Từ Phát Thải Độc Hại Trong Không Khí Tại Các Cơ Sở Hiện Tại yêu cầu các cơ sở hiện tại có rủi ro sức khoẻ trên ngưỡng hành động rủi ro  phải giảm những rủi ro sức khoẻ đó xuống dưới ngưỡng hành động rủi ro của điều lệ hoặc triển khai Công Nghệ Kiểm Soát Trang Bị Thêm Tốt Nhất Hiện Có cho Chất Độc trên tất cả các nguồn nguy cơ sức khoẻ đáng kể.

Kế Hoạch Thực Hiện Giảm Thiểu Rủi Ro Tại Cơ Sở

Địa Hạt Không Khí đang tiến hành thẩm định rủi ro sức khoẻ (Health risk assessments, HRA) cho các cơ sở hiện tại bằng cách sử dụng khoa học mới nhất để xác định cơ sở nào vượt quá ngưỡng hành động rủi ro theo Điều Lệ 11-18 và do đó phải tuân theo các yêu cầu giảm thiểu rủi ro theo Điều Lệ 11-18.

Địa Hạt Không Khí chỉ định điểm ưu tiên để xác định cơ sở nào phải trải qua đánh giá rủi ro cho sức khoẻ. Air District xác định điểm ưu tiên cho từng cơ sở trong quá trình gia hạn giấy phép hàng năm. Điểm ưu tiên được tính toán dựa trên hồ sơ về lượng phát thải chất độc hại của cơ sở, dữ liệu ảnh hưởng sức khỏe của các loại khí độc phát ra và khoảng cách từ cơ sở đến người dân gần đó và nhân viên ngoài công trường. Nếu điểm ưu tiên của một cơ sở vượt quá ngưỡng điểm ưu tiên, Địa Hạt Không Khí sẽ tiến hành đánh giá rủi ro cho sức khoẻ tại cơ sở đó. 

Địa Hạt Không Khí trước đây đã ban hành Quy Trình Thực Hiện Điều Lệ 11-18 vào năm 2020 và Sơ Đồ Quy Trình Thực Hiện vào năm 2018, nhưng Địa Hạt Không Khí đã rút các tài liệu này trong khi tiến hành cải tiến Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở.

Nội Dung Cập nhật và Cải Tiến Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở

Địa Hạt Không Khí đang cập nhật và cải tiến Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở theo Điều Lệ 11-18. Một hội thảo công khai được tổ chức trực tuyến vào ngày 15 tháng Hai năm 2024 để thảo luận và thu thập ý kiến về nhiều mục. Chúng bao gồm bản dự thảo cập nhật Điều Lệ 11-18 Tài liệu Quy Trình Thực Hiện (Implementation Procedures, IP) và Dự Thảo theo Điều Lệ 11-18. Dự Thảo là bước khởi đầu trong quá trình phát triển các sửa đổi theo Điều Lệ 11-18. Trong dự thảo, Địa Hạt Không Khí thảo luận về những thay đổi tiềm năng đối với quy định có thể giúp đẩy nhanh việc đánh giá kiểm kê phát thải (một bước quan trọng trong việc phát triển HRA), quy trình HRA và các bước phê duyệt kế hoạch giảm thiểu rủi ro (Risk reduction plan, RRP), cũng như các thay đổi khác có thể cải thiện việc thực hiện Điều Lệ 11-18. Ý kiến công cộng đã được chấp nhận trên cả bản dự thảo tài liệu Quy Trình Thực Hiện và Dự Thảo cho đến ngày 29 tháng Hai năm 2024.

Hiện đã có tài liệu  Quy Trình Thực Hiện Cuối Cùng được cập nhật, cùng với tài liệu Phản Hồi Nhận Xét cho các ý kiến nhận được về Dự Thảo Quy Trình Thực Hiện và Điều Lệ sửa đổi Dự Thảo.

Đăng ký Thông tin về Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở Địa Hạt Không Khí.
 ĐĂNG KÝ  

Cuộc Họp Các Bên Liên Quan

Để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện Điều Lệ 11-18, Địa Hạt Không Khí sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ với các bên liên quan quan tâm để giải thích các thủ tục, trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về trạng thái đánh giá kiểm kê khí thải, thẩm định rủi ro sức khoẻ, đánh giá kế hoạch giảm thiểu rủi ro và triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các bên liên quan cũng có thể thông báo cho Địa Hạt Không Khí về nhu cầu giáo dục hoặc thông tin hoặc mối quan ngại của công chúng về các hành động theo Điều Lệ 11-18.

Hội Đồng Giải Quyết Tranh Chấp

Địa Hạt Không Khí sẽ triệu tập Hội Đồng Giải Quyết Tranh Chấp để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa ngành, công chúng và Địa Hạt Không Khí về việc Thực Hiện Điều Lệ 11-18 cho một cơ sở cụ thể. Các loại vấn đề mà ban này sẽ xử lý bao gồm: hàng tồn kho đã sử dụng, hệ số phát thải chất gây ô nhiễm không khí độc hại, kỹ thuật tính toán phát thải, giả định về mô hình phân tán không khí, tính khả thi về mặt kỹ thuật hoặc gánh nặng kinh tế liên quan đến việc trình diễn thời gian tuân thủ hoặc Công Nghệ Kiểm Soát Trang Bị Thêm Tốt Nhất Hiện Có Để Xác Định Chất Độc.

Tài Nguyên Bổ Sung

Events

Page Loading

Comments

Page Loading
Spare the Air Status

Last Updated: 17/05/2024