Tài Trợ Ngân Sách

Doanh Nghiệp và Đoàn Xe

Tìm hiểu về tài trợ kinh phí cho các xe và hạ tầng cơ sở mà cải thiện phẩm chất không khí trong khu vực.

Xe Lưu Thông Trên Đường Giữ Sạch Không Khí và Hạ Tầng Cơ Sở

Địa Hạt Không Khí sẽ tài trợ cho những loại xe sau:

Thiết Bị Không Lưu Thông Trên Đường

Các Cơ Hội Khác

  • Dùng Chung Xe Đạp Vùng Vịnh: Tìm hiểu về Chương trình Dùng Chung Xe Vùng Vịnh, một chương trình dùng chung xe đạp quy mô khu vực được thống nhất đầu tiên của quốc gia.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023