Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Trao Đổi Thiết Bị Làm Vườn & Cắt Cỏ

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, Chương Trình Trao Đổi Thiết Bị Làm Vườn & Cắt Cỏ của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Địa Hạt Không Khí) sẽ tài trợ để đổi thiết bị cắt cỏ và làm vườn mới, chạy bằng pin, điện không phát thải, sau khi đưa thiết bị cắt cỏ và làm vườn chạy bằng xăng, còn hoạt động, để làm phế liệu. Chương trình trao đổi này mang lại nhiều lợi ích về lượng phát thải bằng cách trao đổi thiết bị cắt cỏ và làm vườn chạy bằng xăng với lượng phát thải cao bằng thiết bị cắt cỏ và làm vườn không phát thải.

(Chỉ những Địa Hạt Trường và Cơ Quan Thành Phố tại các Địa Hạt Alameda & Contra Costa)

Dự án trao đổi này sẽ thay thế máy cắt cỏ và thiết bị làm vườn thương mại tại các hạt Alameda & Contra Costa. Việc tài trợ cho dự án này đã sẵn sàng thông qua quá trình dàn xếp mà yêu cầu tiền phạt phải được nộp để cải thiện phẩm chất không khí tại các địa hạt Alameda & Contra Costa, nơi mà có không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trong số các thiết bị mục tiêu này là máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy quét, cưa xích, máy tỉa cây và máy tỉa hàng rào. Ngoài việc cấp tài trợ để mua thiết bị, các khoảng tài trợ cũng được sử dụng để mua hai pin cho các thiết bị điện hoặc một pin cho bộ sạc. Thiết bị làm vườn và máy cắt cỏ chạy bằng xăng mà được thay thế bằng thiết bị chạy bằng pin phải được loại bỏ thành phế thải tại cơ sở tái chế kim loại được cấp chép.

Tài trợ chỉ áp dụng với các học khu và cơ quan thành phố tại các Hạt Alameda & Contra Costa.  Đơn đăng ký sẽ được phê duyệt trên cơ sở đơn nộp trước duyệt trước, đơn nộp sau duyệt sau cho đến khi hết kinh phí tài trợ. Đơn đăng ký phải đính kèm với Bản Cam kết hoặc Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc hỗ trợ đề xuất. Trong số các thiết bị đủ điều kiện mà có thể được tài trợ theo lời mời này là các sản phẩm làm vườn và máy cắt cỏ thương mại được sản xuất bởi Green Station, Mean Green Products, Stihl, và TMC, cũng như các thương hiệu thương mại, máy cắt cỏ và thiết bị làm vườn chạy bằng pin khác.

Dưới đây là những tài liệu mà sẽ giúp quý vị tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình và nộp đơn đăng ký:

Mọi thắc mắc về chương trình, quý vị có thể liên hệ với:

  • Michael Kent, Địa Hạt Contra Costa – (925) 313-6587 hoặc Michael.Kent@hsd.cccounty.us
  • Brenda Rueda-Yamashita, Địa Hạt Alameda – (510) 577-7081 hoặc Brenda.Yamashita@acgov.org

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status