Pagpopondo sa Gawad

Programang Pagpapalit ng Pangkomersiyong Kagamitan sa Damuhan at Halamanan

Upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin, ang Programang Pagpapalit ng pangkomersiyong kagamitan sa Damuhan at Halamanan ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin) ay nagkakaloob ng pagpopondo para sa pagpapalit ng bago, pinatatakbo ng baterya, walang-emisyon na de-kuryenteng kagamitan sa damuhan at halamanan pagkatapos magbigay ng hindi gumaganang pinatatakbo-ng-gasolina na kagamitan sa damuhan at halamanan para sa pag-scrap. Itong programang pagpapalit ay nagkakaloob ng tunay na mga benepisyo sa emisyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng kombensiyonal, malakas magparumi, pinatatakbo-ng-gasolina na pangkomersiyong kagamitan sa damuhan at halamanan ng walang-emisyon na kagamitan.

(Tanging mga Distrito ng Paaralan at mga Munisipal na Ahensiya sa Alameda County at Contra Costa County)

Itong proyektong pagpapalit ay magpapalit sa mga pangkomersiyong kagamitan sa damuhan at halamanan sa Alameda County at Contra Costa County. Ang pagpopondo para sa proyektong ito ay inihanda sa pamamagitan ng isang proseso ng pamamagitan na nag-atas na ang mga multa ay bayaran upang pabutihin ang kalidad ng hangin sa Alameda County at Contra Costa County, malapit at kung saan ang pagsuway na kaugnay ng pagpaparumi sa hangin ay nangyari.

Kasama sa kagamitang inaasinta ay mga lawn mower, leaf blower, sweeper, chainsaw, line trimmer, at hedge trimmer. Bilang karagdagan sa pagpopondo sa pagbili ng kagamitan, ang mga pondo ay makukuha para sa pagbili ng dalawang baterya para sa bawat piraso ng de-kuryenteng kagamitan at isang pagkarga ng baterya. Ang pinatatakbo-ng-gasolina na lawn mower at kagamitan sa halamanan, na papalitan ng pinatatakbo-ng-baterya na kagamitan, ay dapat ma-scrap sa isang lisensiyadong pasilidad ng pagresaykel ng metal.)

Ang kasalukuyang pagpopondo ay para lamang sa mga distrito ng paaralan at mga munisipal na ahensiya sa Alameda County at Contra Costa County.  Ang mga aplikasyon ay tinatanggap batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng makukuhang pondo ay maubos. Ang aplikasyon ay dapat samahan ng isang Liham ng Commitment o isang Resolusyon ng Lupon na sumusuporta sa mungkahi. Kasama sa karapat-dapat na kagamitan na mapopondohan sa ilalim ng paghinging ito ay mga pangkomersiyong produktong para sa damuhan at halamanan na ginawa ng Green Station, Mean Green Products, Stihl, at TMC, gayon din ang ibang mga pangkomersiyo ang grado, pinatatakbo-ng-baterya na kagamitan sa damuhan at halamanan. )

Ang mga sumusunod ay mga dokumentong tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa programa at pagsumite ng isang aplikasyon:

Kung may mga katanungan ka tungkol sa programa maaari mong kontakin si:

  • Michael Kent, Contra Costa County – (925) 313-6587 o Michael.Kent@hsd.cccounty.us
  • Brenda Rueda-Yamashita, Alameda County – (510) 577-7081 o Brenda.Yamashita@acgov.org

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status