Pagpopondo sa Gawad

Vehicle Buy Back Program

Tumanggap ng bayad sa pagbibigay ng iyong gumaganang mas lumang kotse o maliit na truck para sa pag-scrap. Ang programang ito ay nagbabawas ng pagpaparumi sa hangin sa Bay Area sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga mas lumang sasakyan sa daan.

Bibigyan ng $1,200 ng Programang Muling Pagbili ng Sasakyan (Vehicle Buy Back Program) ang mga residente ng Bay Area para ibigay ang kanilang hindi napapatakbo, nakarehistro, 1997, o mas lumang sasakyan para sa pag-scrap.

Pagiging Kwalipikado

Para maging kwalipikado ang iyong sasakyan, nakakatugon dapat ito sa Mga Iniaatas sa Pagiging Kwalipikado ng Sasakyan at dapat pumasa sa isang Inspeksyon sa Pagiging Kwalipikado ng Sasakyan (nakalista sa ibaba ang higit pang impormasyon).

Paano Dapat Mag-apply

 1. Alamin kung kwalipikado ng iyong sasakyan para sa programang ito.
 2. Makipag-ugnayan sa isang aprubadong dismantler ng Air District para magtakda ng isang appointment para ipagbili ang iyong sasakyan (tumingin sa ibaba para sa mga dismantler ng Vehicle Buy Back).

Mga Event

Tingnan ang kalendaryo para sa mga darating na event at deadline.

Mga Dismantler sa Vehicle Buy Back

Page Loading

Mga Iniaatas sa Katayuan ng Sasakyan

Ang iyong sasakyan ay dapat makatugon sa mga sumusunod na iniaatas kapag pinatatakbo ito sa dismantler ng sasakyan:

 1. Ang sasakyan ay dapat isang 1997 na taong modelo o mas lumang diesel, passenger car na pinapatakbo ng gasolina, o light-duty na truck na hanggang 10,000 pounds gross vehicle weight (GVWR) o mas magaan.
 2. Ang sasakyan ay dapat na kasalukuyang nakarehistro sa Departamento ng mga Sasakyang De-motor (Department of Motor Vehicles, DMV) bilang isang napatatakbong sasakyan at dapat na nakarehistro nang hindi bababa sa 24 na magkakasunod na buwan bago ang petsa ng pagbebenta sa KONTRATISTA sa isang address, o mga address, sa loob ng DISTRITO. Kasama sa Air District ang Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, at ang mga timog na bahagi ng Solano at Sonoma county. Para maituring na nakarehistro ang sasakyan, dapat isagawa ang Mga Pagsusuri sa Ulap-usok ayon sa iniaatas ng DMV.

  Puwede ring maging kwalipikado ang sasakyan kung ang inilagay ng may-ari ang sasakyan sa isang nakaplanong hindi papatakbuhin na katayuan, alinsunod sa mga seksyon ng Kodigo ng Sasakyan na 4604 et seq., sa loob ng hanggang dalawang buwan sa 24 na buwang panahon ng pagpaparehistro at hindi bababa sa tatlong buwan bago ang pagbebenta nito sa Programang VBB.

  Ang sasakyan ay posible ring maging kwalipikado kung ang pagpaparehistro ay lumipas nang wala pang 181 araw sa naunang 24 na buwan, at lahat ng naaangkop na bayarin sa pagpaparehistro at mga multa sa pagkahuli ay nabayaran na sa DMV, sa kundisyon na ang sasakyan ay nakarehistro nang hindi bababa sa 90 araw bago mismo ang petsa ng pagbebenta nito sa Programang VBB.

  Makakakuha ka ng kopya ng iyong kasaysayan sa pagpaparehistro sa DMV online. May bisa lang ang kasaysayan sa pagpaparehistro na ito kung nakasaad dito ang iyong pangalan at address.
 3. Dapat imaneho ang sasakyan sa lugar ng dismantler ng sasakyan gamit ang sarili niyong makina.
 4. Ang sasakyan na ang mga sistema ng pagkontrol ng emisyon nito ay nalikot na gaya ng nilinaw sa Mga Kodigo ng Regulasyon ng California (Cal Code Regs)., tit. 16, § 3340.41.5. ay hindi kwalipikado hanggang ang naturang paglikot ay kumpletong naiwasto.
 5. Hindi puwedeng tumatakbo ang sasakyan kapag nasa waiver ng gastos sa Pagsusuri ng Ulap-usok o problema sa ekonomiya.
 6. Kung ang sasakyan ay nasa loob ng 60 araw ng susunod na iniaatas na inspeksyon na Pagsusuri ng Ulap-Usok, ang sasakyan ay dapat pumasa sa inspeksyon nang hindi tumatanggap ng pagtalikdan sa gastos sa pagkukumpuni o pagpapalawig dahil sa paghihirap na pangkabuhayan bago ang pagtanggap ng dismantler.
 7. Kung ang isang sasakyan ay nasa loob ng 61-90 araw ng susunod na iniaatas na inspeksyon sa Pagsusuri ng Ulap-Usok, ang sasakyan ay hindi inaatasan na magkaroon ng inspeksyon sa Pagsusuri ng Ulap-Usok. Pero, kung ang Inspeksyonn sa Pagsusuri ng Ulap-Usok ay ginawa sa loob 61-90 araw na takdang panahon na ito, ang sasakyan ay dapat pumasa sa inspeksyon.
 8. Ang pagpapasya ng kasaysayan ng pagpaparehistro ng indibidwal na sasakyan ay dapat ibatay sa mga datos ng pagpaparehistro para sa sasakyang iyon, nakuha mula sa mga rekord ng DMV. Kung ang mga datos ng pagpaparehistro sa DMV ay nagkakaloob ng hindi kongklusibong mga resulta para sa isang indibidwal na sasakyan, puwedeng gamitin ang mga kopya ng naaangkop na sertipiko ng pagpaparehistr.

Inspeksyon ng Pagganap ng Makina at Pagiging Kwalipikadong Kagamitan

Bibilhin lang ng dismantler ng sasakyan ang iyong sasakyan para sa Programang Muling Pagbili ng Sasakyan kung ito ay nakakatugon sa mga sumusunod na iniaatas:

 1. Ang sasakyan ay dapat imaneho sa lugar ng dismantler ng sasakyan sa ilalim ng sariling kakayahan nito.
 2. Susuriin ng dismantler ng sasakyan ang sasakyan upang tiyakin na ito ay nakakatugon sa mga sumusunod na iniaatas at dapat tanggihan ang sasakyan kung ang sasakyan ay hindi nakatugon sa isa mga iniaatas na ito:
  1. Lahat ng pinto ay naroon at nasa angkop na lugar.
  2. Ang hood ay naroon at nasa angkop na lugar.
  3. Ang dashboard ay naroon at nasa angkop na lugar.
  4. Ang windshield ay naroon at nasa angkop na lugar.
  5. Ang upuan ng drayber ay naroon at nasa angkop na lugar.
  6. Ang mga panloob na pedal ay dapat na gumagana.
  7. Ang sasakyan ay dapat na gumagana at lahat ng panig at/o quarter panel ay dapat naroon at nasa angkop na lugar. Ang pagiging namamaneho ng sasakyan ay hindi dapat makaapekto sa anumang pinsala sa kaha, manibela, o supensyon. Ang sistema ng tambutso ay dapat na naroon at nasa angkop na lugar.
  8. Ang isang ilaw sa harapan, isang ilaw sa likuran, at isang ilaw ng preno ay dapat na naroon at nasa angkop na lugar.
  9. Ang isang salamin sa tagilirang bintana ay dapat na naroon at nasa angkop na lugar.
 3. Ang dismantler ng sasakyan ay magkukumpleto sa mga sumusunod na inspeksyon ng pagganap, at dapat tanggihan ang sasakyan kung ang sasakyan ay hindi nakakumpleto ng mga sumusunod na pagsubok:

  Ang makina ay dapat magsimula gamit ang sinusiang sistema ng ignition. Bilang karagdagan sa sinusiang ignition switch, ang ignition o fuel kill switch ay posibleng isaaktibo kung kinakailangan upang simulan ang makina. Ang sasakyan ay dapat magsimula agad sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang paraan nang hindi gumagamit ng mga likido ng pagsisimula o panlabas na pampalakas ng baterya. Ang sasakyan ay dapat manehohin pasulong para sa pinakamababang 25 talampakan sa ilalim ng sariling kakayahan nito. Ang sasakyan ay dapat manehohin paatras para sa pinakamababang 25 talampakan sa ilalim ng sariling kakayahan nito.

Pagkatapos ng kasiya-siyang pagkumpleto ng inspeksyon, ang dismantler ng sasakyan ay mag-iisyu ng isang sertipiko ng pagiging kwalipikado sa pagganap at kagamitan.

Kung ang iyong sasakyan ay hindi nakakatugon sa mga iniaatas ng programang Programang Muling Pagbili ng Sasakyan, kontakin ang Bureau of Automotive Repair Consumer Assistance Program (1-866-272-9642). Ang Programang Tulong sa Mamimili ay nagkakaloob ng pinansiyal na tulong para sa mga taong gustong iretiro ang kanilang sasakyan o kumpunihin ang kanilang sasakyan kapag ito ay bumagsak sa Inspeksyon sa Ulap-Usok.

Ang Air District ay nagpapanatili ng isang Imbentaryo ng Sasakyan para sa mga kolektor ng klasikong kotse o ibang mga taong interesadong bumili ng 1997 o mas lumang mga sasakyan o ang mga bahagi nito na nilalayon para sa pag-scrap sa ilalim ng programang ito. Alinsunod sa Titulo 13, CCR, Kabanata 13, Artikulo 1, Seksyon 2605, ang mga sasakyang isinumite sa programa ay ililista at makukuha ng mga interesadong partido upang bilhin mula sa isang dismantler para sa pinakamababang 10 araw.  Puwede mo ring tawagan ang isa sa mga Dismantler ng Boses ng Sasakyan para sa isang imbentaryo ng mga sasakyang mabibili.

Contact Us

Mae
Staff Specialist, Pambatas

415.749.8775

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/14/2020