Pagpopondo sa Gawad

Programang Carl Moyer

Pahusayin o palitan ang heavy-duty na diesel na mga sasakyan at kagamitan sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Programang Carl Moyer.

Aplikasyon para sa Programang Carl Moyer
 Login 

Paunawa: Sa Lunes ng Agosto 17, 2015 ang Distrito ng Hangin ay magsisimulang tumanggap ng mga aplikasyon para sa proyekto para sa Taon 17 ng inog ng pagpopondo ng Programang Carl Moyer. Ang mga aplikasyon ay tinatanggap at tinataya batay sa kung sino ang nauna hanggang lahat ng pondo ay maigawad.  Humigit-kumulang na $9 na milyon ang makukuha para sa mga proyekto ng Programang Carl Moyer at Programang Insentibo sa Voucher.

Mga Uri ng Proyekto

Ang pagpopondo ay iniaalok batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng pondo ay magasta. Ang mga aplikasyon ay dapat na kumpleto upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Ang mga pondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyekto:

  • Pagpapalit ng Kagamitan/Sasakyan - palitan ang isang lumang sasakyan o kagamitan ng pinakamalinis na makukuhang sasakyan o kagamitan.
  • Pagpapalit ng makina (pagpapalit ng nagpapatakbo) - palitan ang isang lumang makina ng isang bago, sertipikado-sa-emisyon na makina.
  • Pagpapatibay ng makina - mag-instala ng isang kagamitan sa pagkontrol ng emisyon o paglimita sa pag-idle.
  • Remanufacture kit - magkabit ng isang engine remanufacture kit na nagbabawas ng mga emisyon mula sa isang makina o lokomotibong pandagat

Pagiging Karapat-dapat

Sa pangkalahatan, ang kagamitan ay karapat-dapat para sa pagpopondo na:

Ang mga gawad ay hindi magagamit para sa mga proyektong kasalukuyang iniaatas ng batas o ng isang kontrata o kasunduan. Ang karagdagang impormasyon at karagdagang mga iniaatas ay makukuha sa Papel ng Dapat Malaman na Pangkalahatang-tanaw sa Programa at pahina ng Carol Moyer ng Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California.

Karapat-dapat na Kagamitan

Bisitahin ang mga sumusunod na pahina para sa ispesipiko-sa-kagamitan na mga pagkakataon sa pagpopondo:

Mga Dokumento at Impormasyon sa Programa

Naunang Inaprobahang mga Proyekto

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

Page Loading

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 9/13/2022