Programang Mga Hot Spot ng California

Alamin ang tungkol sa mga hakbang na kailangan upang mahanap ang mga hot spot ng lason sa hangin, tasahin ang mga kaugnay na panganib sa kalusugan, at bawasan ang mga panganib na iyon.

Ang isang “hot spot” ay isang lugar kung saan ang mga lebel ng nakalalason sa hangin ay mas mataas kaysa buong rehiyon. Maaaring dulot ito ng mga emisyon mula sa lokal na pasilidad.

Ang Programang mga Hot Spot ng mga Nakalalason sa Hangin ay nag-aatas sa pinahihintulutang pang-industriya, pangkomersiyo, at pampublikong pasilidad na mag-ulat tungkol sa mga nakalalason sa hangin na inilalabas ng mga ito.

Contact Us

Carol Allen
Nangangasiwang Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4702 callen@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 4/17/2020