Paunawa / Numero ng Trabaho ng Demolisyon at Renobasyon ng Asbestos

Alamin ang tungkol sa Programang Demolisyon/Renobasyon na Kaugnay ng Asbestos ng Distrito ng Hangin at humanap ng mga form ng paunawa, sagot sa madalas itanong, payo sa pagsunod, at iba pa.

Ang asbestos ay isang likas na nabubuong mineral na madalas na ginagamit sa mga materyal sa pagtatayo at konstruksiyon. Dahil ang asbestos ay napatunayang nagdudulot ng seryoso at nakamamatay na mga sakit, ito ay mahigpit na pinangangasiwaan sa paggamit nito bilang isang materyal sa pagtatayo at kung saan likas na nabubuo ito.

Programang Demolisyon at Renobasyon Kaugnay ng Asbestos

Ang Distrito ng Hangin ay nangangasiwa sa demolisyon at renobasyon ng mga gusali at istruktura na posibleng may asbestos, at pagmamanupaktura ng mga materyal na kilalang nagtataglay ng asbestos.

Ang Distrito ng Hangin ay dapat bigyan ng paunawa nang hindi kukulang sa 10 araw ng trabaho bago ang:

  • Anumang renobasyon na kaugnay ang pagtanggal ng 100 sq. ft. o higit, 100 linear ft. o higit, o 35 cubic feet o higit ng asbestos.
  • Bawat demolisyon anuman ang nilalamang asbestos.

Para sa mga pantahanang gusali ng apat o mas kaunting yunit na tirahan, maaari mong bigyan ng paunawa ang Distrito ng Hangin 72 oras na mas maaga na may pagbabayad ng karagdagang fee.

Ang mga regulasyon ng Distrito ng Hangin ay dapat na palaging sundin kapag nagtatanggal ng asbestos o gumigiba ng mga gusali.

Online na Sistema ng Paunawa Kaugnay ng Asbestos

Ano ang mga benepisyo ng Online na Sistema ng Paunawa Kaugnay ng Asbestos?

  • Ang mga kontratista at may-ari ng tahanan ng mga naaprubahang paunawa ay kaagad na makakatanggap ng numero ng trabaho (job number, J#) ng Demolisyon/Renobasyon kaugnay ng Asbestos na may liham ng pagkilala na mada-download at mapi-print.
  • Maaaring baguhin ng mga aplikante ang petsa ng pagsisimula, petsa ng pagtatapos, mga nakasulat na plano ng nakaplanong renobasyon, at/o impormasyon ng kontratista online.
  • Matitingnan ng mga aplikante ang mga dating naisumiteng Paunawa ng Distrito ng Hangin Kaugnay ng Asbestos.
  • Ang mga aplikante ay maaaring magsumite ng Mga Paunawa Kaugnay ng Asbestos nang pitong araw sa isang linggo.

Mga Iniaatas sa Online na Pagbabayad

  • Tinatanggap ang VISA, MasterCard at Discover, at sisingilin ng karagdagang 2.95% fee para sa serbisyo.
  • Tinatanggap din ang mga eCheck na pagbabayad mula sa mga checking at savings account.
  • Dapat bayaran nang buo ang mga invoice (walang hindi kumpletong pagbabayad).

Ang My Air Online ay maglalabas ng bagong bersiyon ng Online na Sistema ng Paunawa Kaugnay ng Asbestos. Pakisumite ang iyong paunawa ng trabaho bago ang Disyembre 16, 2023. Ang mga paunawa ng trabaho na hindi naisumite bago ang Disyembre 16, 2023, ay mawawala, at kakailanganin mong simulan ulit ang paunawa ng trabaho sa bagong sistema.

Online Asbestos Notification System
 Login 

Resources

Below are asbestos notification and payment forms, frequently asked questions, compliance tips, and regulation information.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/17/2024