Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Imbentaryo ng mga Emisyon

Matuto tungkol sa mga imbentaryo ng mga emisyon ng mga pamantayan sa mga nagpaparumi sa hangin, gas ng greenhouse, at nakalalasong nagkokontamina sa hangin na inihahanda ng Distrito ng Hangin para sa San Francisco Bay Area.

Mga Imbentaryo ng mga Emisyon

Ang mga imbentaryo ng mga emisyon ay mahalaga para sa pagpaplano at pamamahala ng kalidad ng hangin. Ang imbentaryo ng mga emisyon ay isang detalyadong listahan ng mga tantiya ng emisyon para sa mga pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin na kaugnay ng mga ispesipikong aktibidad para sa isang ispesipikong panahon. Ang Distrito ng Hangin ay nagtitipon na panrehiyon at pang-county na mga imbentaryo na nagtatantiya ng mga emisyon sa Bay Area ng pamantayan sa mga nagpaparumi sa hanginmga gas ng greenhouse, at nakalalasong nagkokontamina sa hangin para sa nakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap na mga taon.  Ang Distrito ng Hangin ay nagsasagawa rin pana-panahon ng ng mga espesyal na pag-aaral upang pabutihin ang mga tantiya ng emisyon o upang tasahin ang mga antas ng emisyon para sa partikular na mga lugar ng emisyon.

 • Emmisions Inventory Summary
  Get an overview of the regional inventory of criteria air pollutants in the nine-county Bay Area
 • Emissions Lookup Tool
  Get an illustrative breakdown of emissions by pollutant, year, source sector and sub-sector
 • Methodology Documentation
  Get a detailed description of how emissions are estimated.
 • Emissions Assessment & Research
  Get a glimpse into research projects and studies that the agency is using to improve knowledge of emissions inventories

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/17/2024