Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Cupertino

Alamin ang tungkol sa espesyal na layunin ng Distrito ng Hangin na pagsubaybay sa kalidad ng hangin sa Cupertino, California.

Ang mga residente ng Cupertino ay nag-aalala na ang Lehigh Cement Plant at ang trapik ng trak na diesel nito ay maaaring nakakaapekto sa kalidad ng hangin sa kalapit na mga kapitbahayan. Sinubaybayan ng Distrito ng Hangin ang kalidad ng hangin sa Cupertino mula Setyembre 2010 hanggang Disyembre 2013 upang alamin kung ang mga residente ay nahantad sa matataas na mga antas ng pagpaparumi na maaaring hindi nakakaabot sa ibang mga istasyon sa pagsubaybay ng Bay Area.

Ang istasyon ng pagsubaybay ng hangin ng Cupertino ay matatagpuan sa Monta Vista Park, mga isang milya sa silangan ng Lehigh Cement Plant. Ang mga pamparuming patuloy na sinusukat ay kabilang ang ozone, sulfur dioxide, particulate matter, mga nitrogen oxide, nitrogen dioxide, mga hydrocarbon, at carbon monoxide. Bawat ikaanim na araw, 24-na-oras na mga sampol ng nakapaligid na hangin ay tinitipon at sinusuri para sa mga nakalalasong gas at metal.

Pagkatapos magtipon ng tatlong taon ng mga datos ng kalidad ng hangin sa lugar ng Cupertino, sinuri ng Distrito ng Hangin ang mga datos at bumuo ng isang Buod at Pagsusuri ng mga Resulta ng Pagsubaybay sa Hangin ng Cupertino (PDF).

Espesyal na Layunin na Pagsubaybay sa Cupertino

Ang mga residente ng Cupertino ay nag-aalala na ang Lehigh Cement Plant at ang kaugnay na trapik ng trak na diesel nito ay maaaring nakakaapekto nang malaki sa kalidad ng hangin sa kalapit na mga kapitbahayan. Bunga nito, ang pag-aaral  ay sumusukat ng mga pamparumi sa nakapaligid na hangin na ispesipiko sa mga emisyon mula sa Lehigh at kaugnay na trapiko ng trak nito.

Pagkatapos tipunin ang buong taon ng mga datos mula Setyembre 2010 hanggang Agosto ng 2011, ang mga tauhan ng Distrito ng Hangin ay nagsuri ng mga datos at bumuo ng  isang Buod at Pagsusuri ng mga Resulta ng Pagsubaybay sa Cupertino – Binago na Kabilang ang mga Datos ng 2012

Ang kagamitan sa pagsubaybay sa hangin sa Cupertino ng Distrito ng Hangin ay nasa sa isang trailer sa Monte Vista Park, sa isang lugar ng tirahan mga isang milya sa silangan ng Lehigh Cement Plant at dalawang bloke sa timog ng Stevens Creek Blvd. Ang mga pamparumi ay patuloy na sinusukat kabilang ang ozone, sulfur dioxide, particulate na bagay, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, hydrocarbons, at carbon monoxide. Ang mga orasang average para sa mga pamparuming ito ay makikita at mihahambing sa ibang mga lokasyon ng Tunay na Oras na mga Datos ng Kalidad ng Hangin sa web page ng Distrito ng Hangin.  Ang mga orasang hangin at temperatura ay sinusukat din sa parke.

Bilang karagdagan, ang 24-na-oras na mga sampol ng nakapaligid na hangin ay tinitipon at sinusuri tuwing ikaanim na araw para sa mga nakalalasong gas at metal. Ang mga sampol ay tinitipon sa mga canister at sa mga filter para sa pagsusuri sa bandang huli ng Distrito ng Hangin at mga nakakontratang laboratoryo. Ang mga datos ng lason at metal ay makikita. Ang iba pang impormasyon tungkol sa mga lason ng hangin ay matatagpuan sa website ng Opisina sa Pagtasa ng Panganib sa Kapaligiran (Office of Environmental Health Hazard Assessment (, OEHHA) ng California. Para sa paghahambing, ang mga buod ng mga datos ng lason para sa ibang mga lugar ng pagsubaybay sa buong California ay matatagpuan sa website ng Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin ng California (California Air Resources Board, CARB). Mahalagang tandaan na ang takdang panahon ng pag-average at pag-uulat sa mga website na ito upang matiyak na ang mga datos ay mapaghahambing.

Bilang karagdagan sa espesyal na lugar ng pagsubaybay sa Cupertino, ang Distrito ng Hangin ay nagpapatakbo ng 24 na permanenteng istasyon ng pagsubaybay sa hangin sa loob ng Bay Area. Ang pinakamalapit na istasyon ng pagsubaybay sa Cupertino ay 9.8 milya sa silangan ng dowtown San Jose. Ang mga pagsukat ng kalidad ng hangin sa istasyon ng San Jose ay maihahambing sa mga pagsukat na ginawa sa ibang mga istasyon sa paligid ng Bay Area: karamihan ng mga pamparumi ay mas mababa nang malaki sa pang-estado at pederal na mga pamantayan sa kalidad ng nakapaligid na hangin,  maliban sa ozone at mga pinong particulate. Ang mga pagsukat ng kalidad ng hangin sa istasyon ng Cupertino ay mas mababa rin nang malaki sa pang-estado o pederal na mga pamantayan sa kalidad ng nakapaligid ng hangin, kabilang ang mga pagsukat ng ozone at mga pinong particulate.

Ang Talahanayan 1 sa ibaba ay naglilista ng mga pamparuming sinukat sa Cupertino at ang mga dalas ng pagsampol.

Talahanayan 1. Mga Pamparuming sinusukat sa Cupertino

Page Loading

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023