Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo

Alamin ang tungkol sa Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo at tingnan ang mga materyal mula sa mga pulong ng komite.

Ang Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo ay isang panel ng mga eksperto sa pagmomodelo ng kalidad ng hangin at mga emisyon mula sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S., Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin ng California, mga katabing distrito ng hangin, akademiya, mga nagpapayong organisasyon, at mga tagapagtaguyod ng kapaligiran. Ang Komite ay nagrerepaso ng patuloy na pagsusuri ng mga datos at mga resulta ng pagmomodelo, at tumutulong sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagbibigay-kahulugan sa mga resulta at pagtalakay sa mga direksiyon para sa pananaliksik sa hinaharap. Ang Komite ay isa ring talakayan para sa pagbahagi ng mga datos na teknikal sa mga kalahok na distrito ng tubig, CARB, at sa komunidad ng siyentipiko.

Ang mga materyal mula sa mga naunang pulong ng komite ay makukuha sa ibaba.

Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo

Page Loading

Contact Us


Pagmomodelo

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023