Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin

Alamin ang tungkol sa imbentaryo ng mga emisyon ng Distrito ng Hangin para sa nakalalasong nagkokontamina sa hangin.

May mga pamparumi sa hangin na naklasipika bilang nakalalasong nagkokontamina sa hangin, o mga TAC, dahil ang mga ito ay kilalang nagtataas ng panganib ng kanser at/o ibang seryosong mga epekto sa kalusugan, mula sa iritasyon ng mata hanggang neurolohikal na pinsala. 

Ang masasamang epekto sa kalusugan mula sa halos 200 TAC ay natantiyang gumagamit ng impormasyon tungkol sa pagiging nakalalason at mga paraang binuo ng Opisina ng Pagtasa sa Panganib sa Kalusugan ng Kalusugan ng California.

Ang network ng mga lason sa hangin sa Bay Area ay kabilang ang 16 na lugar ng pagsubaybay, lima sa mga ito ay itinatag ng Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin at pinananatili ng Distrito ng Hangin. Ang natitirang 11 lugar ay pinatatakbo ng Distrito ng Hangin.

Programang Pagtaya ng Panganib ng Hangin sa Komunidad

Ang programang Pagtaya ng Panganib ng Hangin sa Komunidad o CARE ng Distrito ng Hangin, ay tumatantiya at nag-uulat ng pareho ng lokal at panrehiyong mga epekto ng mga TAC sa Bay Area. Ang impormasyon mula sa programang CARE ay ginagamit upang magdisenyo at magpokus ng mabibisang hakbang sa pagpapagaan sa mga lugar na may pinakamataas na mga epekto. Ang mga dokumento ay makukuha nang naglalarawan ng pagbuo ng imbentaryo ng mga pagmomodelo ng mga emisyon ng TAC para sa 2005, 2010, 2015 at 2020.

Mga Espesyal na Ulat sa Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin

Ang talahanayan sa ibaba ay nagtataglay ng mga buod at pagsusuri ng TAC mga datos ng pagsubaybay sa hangin, mga pagtasa ng panganib ng pasilidad, pagtasa ng panganib sa kalusugan, at ibang may-kaugnayang impormasyon.

Page Loading

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 2/23/2024