Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Espesyal na Ulat

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area ay lumilikha pana-panahon ng mga ulat sa mga lugar na inaalala ng publiko. Ang mga ulat na to ay kabilang ang mga buod at pagsusuri ng mga datos ng pagsubaybay sa hangin, pagtasa ng panganib ng isang partikular na pasilidad na ginagawa bilang bahagi ng Programang "Hot Spots" ng mga Lason sa Hangin, o mga pagtasa ng panganib na ginagawa para sa mga espesyal na kaso.

Page Loading

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023