Về Phẩm Chất Không Khí

Các Báo Cáo Đặc Biệt

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh lập báo cáo định kỳ về các lĩnh vực mà công chúng quan ngại. Những báo cáo này bao gồm nội dung tóm tắt và phân tích dữ liệu giám sát không khí, đánh giá rủi ro của một cơ sở cụ thể với tư cách là một phần của Chương Trình "Điểm Nóng" Chất Độc Không Khí, hoặc đánh giá rủi ro trong các trường hợp đặc biệt.

Page Loading

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023