Về Phẩm Chất Không Khí

Vật Chất Dạng Hạt Siêu Mịn

Tìm hiểu về dự án giám sát vật chất dạng hạt siêu mịn với mục đích cụ thể của Địa Hạt Không Khí.

Vật chất hạt siêu mịn (UFP) là các hạt có đường kính nhỏ hơn 0.1 microns. Chúng có tác dụng xấu đến sức khoẻ. Hiện chúng chưa được quy định bởi Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ. Do vậy, các địa hạt không khí không cần phải giám sát vật chất hạt siêu mịn (UFP).

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh thừa nhận rằng việc giám sát các mức độ hạt siêu mịn tại Vùng Vịnh, xác định các nguồn phát thải của chúng cũng như đánh giá các tác động đến sức khoẻ con người đóng vai trò rất quan trọng. Năm 2011, Địa Hạt Không Khí đã tổ chức chương trình toàn diện để nghiên cứu về UFP. Là một phần của chương trình này, Địa Hạt Không Khí bắt đầu thực hiện đo lường tại bốn trạm giám sát – Santa Rosa (hiện nay là Sebastopol), San Pablo, Livermore, và Redwood City. Số lượng các vị trí đo lường đã tăng, bổ sung thêm Oakland (Laney College) và San Jose, với Berkeley dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động. Những vị trí mới này là một phần của nỗ lực đo lường gần đường bộ. Tại mỗi trạm, số lượng các hạt trong một thể tích không khí cụ thể được đếm mỗi giây.

Ngoài việc đếm số lượng, việc lấy mẫu cũng bắt đầu được thực hiện từ năm 2015 tại hai trạm nhằm thu thập dữ liệu về kết cấu UFP. Địa Hạt Không Khí tài trợ một trạm tại San Pablo. Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California tài trợ một trạm tại East Oakland. Tất cả các mẫu đã thu thập sẽ được phân tích 19 thành phần kim loại. Những phân tích này sẽ được thực hiện bởi đại học UC Davis, một nhà thầu cho cả hai cơ quan. Dữ liệu thu thập được từ những đợt đo lường này sẽ được sử dụng để xác định những nguồn UFP chính tại Vùng Vịnh, đánh giá các kiểu mẫu và sàng lọc các ước tính về tác động đến sức khoẻ cộng đồng của UFP.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023