Về Phẩm Chất Không Khí

Dự Đoán và Phân Tích Dữ Liệu

Lấy các dự đoán phẩm chất không khí hằng ngày và các yếu tố thời tiết có tiềm năng gây ra ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh.

Bộ Phận Phân Tích Dữ Liệu và Khí Tượng Học của Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm xác nhận, biên soạn và thuyết minh các dữ liệu phẩm chất không khí và thời tiết cũng như đưa ra các dự đoán phẩm chất không khí hằng ngày. Họ kiểm tra khí thải từ các cơ sở cụ thể gần dân cư và xác định các yếu tố thời tiết liên quan đến xu hướng phẩm chất không khí dài hạn.

Dự đoán có sẵn hằng ngày bao gồm:

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985


Phòng thí nghiệm

415 749-5014

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023