Về Phẩm Chất Không Khí

Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính GHG Dựa Trên Lượng Tiêu Thụ

Tìm hiểu về Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính Dựa Trên Lượng Tiêu Thụ của Địa Hạt Không Khí.

Địa Hạt Không Khí đã phối hợp với Mạng Lưới Khí Hậu Mát tại UC Berkeley để soạn thảo kiểm kê phát thải khí nhà kính dựa trên lượng tiêu thụ tại Vùng Vịnh San Francisco, trên cơ sở sáu khí nhà kính như đã nêu tại Nghị Định Kyoto : CO2, methane, N2O, hydrofluorocacbons, perfluorocacbons, và sulfur hexafluoride. Kiểm kê dựa trên lượng tiêu thụ sẽ ước tính lượng khí nhà kính thải ra trong quá trình sản xuất hàng hoá và thực hiện dịch vụ trên toàn thế giới mà cư dân tại Vùng Vịnh tiêu thụ. 

Kiểm kê dựa trên lượng tiêu thụ nhằm bổ sung vào kiểm kê khí nhà kính dựa trên sản xuất của Địa Hạt Không Khí mà những khí nhà kính này đã thải ra   trong phạm vi  ranh giới địa lý của Địa Hạt Không Khí.

Kiểm kê dựa trên lượng tiêu thụ được thực hiện dựa trên phân tích toàn bộ vòng đời của các khí thải sinh ra trong quá trình sản xuất, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ sản phẩm tại Vùng Vịnh,  bất kể khí nhà kính (GHG) được thải vào bầu khí quyển thuộc khu vực nào. Kiểm kê sẽ ước tính khí thải đối với các loại sản phẩm trong năm phạm vi căn bản, đó là vận chuyển, gia cư, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

Do nền kinh tế hiện đại được tích hợp cao và mang quy mô toàn cầu nên phần lớn hàng hóa và dịch vụ mà cư dân Vùng Vịnh tiêu thụ đều được sản xuất tại các tiểu bang hoặc các quốc gia khác. Kiểm kê dựa trên lượng tiêu thụ đặc biệt có liên quan đến mục đích phân tích dấu vết khí nhà kính (GHG) của người dân tại các khu vực bị tác động, chẳng hạn như Vùng Vịnh San Francisco, nơi mà mức thu nhập cao của các hộ gia đình sẽ dẫn đến việc gia tăng lượng tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, cũng như chi tiêu nhiều hơn cho các hoạt động giải trí chẳng hạn như du lịch nghỉ dưỡng.

Việc kết hợp giữa kiểm kê khí nhà kính (GHG) truyền thống và kiểm kê dựa trên lượng tiêu thụ của Địa Hạt Không Khí sẽ mang lại kết quả phân tích toàn diện hơn về cách thức khu vực này góp phần vào biến đổi khí hậu toàn cầu.

Kiểm kê dựa trên lượng tiêu thụ sẽ được sử dụng để:

  • hỗ trợ thông tin cho việc phát triển Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực của Địa Hạt Không Khí
  • xác định các chính sách và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính (GHG)
  • hỗ trợ các thành phố và các quận trong Vùng Vịnh trong quá trình lên kế hoạch bảo vệ khí hậu
  • góp phần giáo dục cư dân Vùng Vịnh về kích thước và cấu tạo của dấu vết khí nhà kính (GHG) và cách họ có thể hành động để giảm thiểu phát thải GHG

Thông tin bổ sung

Tóm tắt Phương Pháp CBEI và những Kết Luận Chính

Bài thuyết trình PowerPoint gửi Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu ngày 19/11/2015

Báo cáo chính thức từ Mạng Lưới Cool Climate của UC Berkeley

Website Cool Climate của UC Berkeley về phát thải cho từng thành phố và từng địa hạt

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023