Về Phẩm Chất Không Khí

Báo Cáo, Dữ Liệu, và Tài Liệu

Xem các báo cáo, dữ liệu và hồ sơ về kiểm kê phát thải mới nhất của Địa Hạt Không Khí.

Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Có Tiêu Chí

Phiên Bản Hiện Tại

Phiên Bản Trước Đây

Chất Ô Nhiễm Không Khí Gây Áp Lực Khí Hậu

Phiên Bản Hiện Tại

Phiên Bản Trước Đây

Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023