Về Địa Hạt Không Khí

Departments

The Air District’s departments are structured to create a responsive, flexible, and thorough framework to achieve clean air. Learn more about the District’s departments: Administration, Communications, Community Engagement, Compliance and Enforcement, Engineering, Information Services, Legal, Planning and Research, Strategic Incentives, and Technical Services.

Nguồn Lực Hành Chánh

Bộ Phận Nguồn Lực Hành Chánh cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp, cơ sở, đoàn xe và đa dạng, công bằng và hòa nhập cho Địa Hạt Không Khí. Nhóm này quản lý các hợp đồng, hồ sơ mời thầu (Request for Proposal, RFP)/hồ sơ mời chào giá (Request for Quotation, RFQ), dịch vụ đoàn xe, đồ dùng doanh nghiệp, phòng xử lý thư, các hoạt động của các cơ sở và các chương trình và sự kiện đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Thẩm Định, Kiểm Kê và Lập Mô Hình

Bộ Phận Thẩm Định, Kiểm Kê và Lập Mô Hình (Assessment, Inventory, and Modeling, AIM) chuẩn bị các kiểm kê phát thải nguồn toàn diện cho Vùng Vịnh và tiến hành lập mô hình chất lượng không khí trên cả quy mô khu vực và quy mô cộng đồng. AIM chuẩn bị các thẩm định kỹ thuật đánh giá mức độ công bằng trong phơi nhiễm với ô nhiễm không khí và tác động đến sức khỏe nhằm hỗ trợ các chương trình của Địa Hạt Không Khí. AIM điều phối và triển khai các chương trình nhằm cải thiện và báo cáo về ước tính lượng phát thải các chất gây ô nhiễm có tiêu chí, các chất lan nhiễm không khí độc hại và các chất gây ô nhiễm tác động đến khí hậu. AIM thẩm định các chất phát thải, nồng độ và mức độ phơi nhiễm của các chất lan nhiễm không khí độc hại, vật chất dạng hạt, ozôn và tiền thân của chúng, nhằm hỗ trợ các chiến lược có mục tiêu giảm tác động của ô nhiễm không khí ở cả cấp khu vực và trong các cộng đồng.

Truyền Thông

Văn Phòng Truyền Thông báo cáo các tin tức và thông tin về những nỗ lực của Địa Hạt Không Khí cho công chúng và giới truyền thông. Bộ phận truyền thông quản lý các chương trình tiếp cận hành vi như Spare the Air và 1-800-EXHAUST. Ngoài thông cáo báo chí, văn phòng này xuất bản tờ bản tin Luồng Không Khí và các  ấn phẩm  khác cho công chúng và giám sát việc quảng cáo và quan hệ công chúng cho các chương trình của Địa Hạt Không Khí.

Bảo Vệ Cộng Đồng

Bộ phận Bảo Vệ Cộng Đồng thực thi  Kế Hoạch Tham Gia Công Cộng của Địa Hạt Không Khí. Bộ phận này tổ chức các buổi họp cộng đồng và điều phối  các Nhóm Tài Nguyên Spare the Air  và các hoạt động tiếp cận thanh thiếu niên để cải thiện không khí địa phương. Bộ phận Bảo Vệ Cộng Đồng đang thành lập một Hội Đồng Cộng Đồng và một  Chương Trình Trợ Cấp Cộng Đồng. Bộ phận Giao Tiếp Cộng Đồng tham gia với công chúng, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong khi Địa Hạt Không Khí làm việc để bảo vệ y tế công cộng, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ khí hậu toàn cầu.

Tuân Thủ và Thực Thi

Ban Tuân Thủ và Thực Thi giúp các công ty tuân thủ các điều lệ và quy định về chất lượng không khí bằng cách cung cấp chương trình giáo dục, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật. Nhân viên thanh tra của Ban Tuân Thủ và Thực Thi kiểm tra xem các công ty có đang thực hiện theo quy định và đáp ứng các khiếu nại hay không. Khi các công ty không đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất không khí, ban này có biện pháp tương ứng với vụ vi phạm.

Công Trình

Ban Công Trình đánh giá các đơn xin cấp giấy phép và gia hạn giấy phép cho các thiết bị và hoạt động phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong phạm vi quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí. Ban này chịu trách nhiệm về các chương trình liên quan đến các cơ sở có giấy phép về chất lượng không khí, bao gồm nhưng không giới hạn trong kiểm kê phát thải và chương trình nhiễm độc không khí. Ban Công Trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình của cơ quan khác và hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội thương mại, cơ quan, tổ chức môi trường và các thành viên cộng đồng về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép và tuân thủ.

Điều Hành

Văn Phòng Điều Hành cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhân viên hội đồng điều hành, Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Cố Vấn và Ủy Ban Phân Xử. Nhóm này quản lý việc chuẩn bị và thực hiện các buổi họp Hội Đồng, Ủy Ban và Hội Đồng.

Tài Chánh

Văn Phòng Tài Chánh có trách nhiệm duy trì sự quản lý tài khoá và các hoạt động tài chánh của Địa Hạt Không Khí. Văn phòng này quản lý kế toán, các tài khoản phải trả, các tài khoản phải thu và chuẩn bị ngân sách thường niên cũng như báo cáo tài chánh.

Nhân Sự

Văn Phòng Nhân Sự chịu trách nhiệm tuyển dụng và lựa chọn, phúc lợi của nhân viên, thanh toán lương, đào tạo và phát triển tổ chức, an toàn và sức khỏe toàn diện và quan hệ với người lao động.

Dịch Vụ Thông Tin

Ban Dịch Vụ Thông Tin quản lý và hỗ trợ các nhu cầu về kỹ thuật thông tin của Địa Hạt Không Khí, bao gồm toàn bộ hoạt động kỹ thuật, hạ tầng cơ sở, và hệ thống dữ liệu.

Pháp Lý

Ban Pháp Lý tư vấn về pháp lý và đại diện cho nhân viên Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng Quản Trị, các Uỷ Ban Hội Đồng, Viên Chức Điều Hành, và Hội Đồng Cố Vấn. Ban Pháp Lý cũng đại diện cho Địa Hạt Không Khí về kiện tụng và trong các vấn đề trước Hội Đồng Phân Xử. Trong một số trường hợp, Ban Pháp Lý quản lý luật sư bên ngoài để đại diện cho Địa Hạt Không Khí.

Khí Tượng và Đo Lường

Ban Khí Tượng và Đo Lường giám sát và phân tích chất lượng không khí trong toàn Vùng Vịnh, bao gồm các hoạt động giám sát tại các cơ sở công nghiệp. Ban Khí Tượng và Đo Lường hàng ngày cũng dự đoán chất lượng không khí cấp vùng và địa phương dựa vào 33 trạm giám sát của họ và số liệu đo lường khí tượng. 

Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu

Ban Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu định lượng và phân tích các nguồn gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính, chuẩn bị các kế hoạch để đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất không khí, xác định và giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí tại địa phương qua Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (CARE), và yểm trợ các thành phố và các quận bằng những chương trình phẩm chất không khí và khí hậu tại địa phương bao gồm Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California (CEQA). Ban Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu điều phối việc tích hợp vấn đề bảo vệ khí hậu vào các kế hoạch và chương trình chất lượng không khí và sức khoẻ của Địa Hạt Không Khí.

Hệ Thống Sản Xuất

Văn Phòng Hệ Thống Sản Xuất gồm có ba bộ phận chính: Dịch Vụ Trực Tuyến, Dịch Vụ Dữ Liệu và My Air Online. Bộ phận Dịch Vụ Trực Tuyến quản lý trang web của Địa Hạt Không Khí để đảm bảo công chúng có thể truy cập các thông tin, bao gồm dữ liệu chất lượng không khí, cảnh báo sức khỏe, giấy phép không khí và các quy định. Bộ phận Dịch Vụ Dữ Liệu quản lý các thông tin liên quan đến đơn xin cấp giấy phép, gia hạn và thủ tục đăng ký của Địa Hạt Không Khí, bao gồm việc lưu trữ, truy hồi và báo cáo, cũng như tích hợp hệ thống và quản lý dữ liệu kế thừa. Bộ phận My Air Online quản lý việc thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên web hỗ trợ việc cấp giấy phép, thực thi và các chương trình tuân thủ của Địa Hạt Không Khí. 

Điều Lệ và Chính Sách Chiến Lược

Ban Điều Lệ và Chính Sách Chiến Lược soạn thảo và sửa đổi điều lệ của Địa Hạt Không Khí để giảm thiểu phát thải nhằm đạt được các mục tiêu về chất lượngkhông khí và khí hậu.

Ưu Đãi Chiến Lược

Ban Ưu Đãi Chiến Lược cung cấp ưu đãi về tài chánh cho các dự án cải thiện phẩm chất không khí, giảm thiểu tác động phẩm chất không khí đối với sức khoẻ, và bảo vệ khí hậu toàn cầu. Ban Ưu Đãi Chiến Lược chú trọng vào việc giảm thiểu các chất ô nhiễm có tiêu chí và khí nhà kính qua các dự án nguồn ô nhiễm di động và vận chuyển phát thải thấp hoặc không phát thải. Hàng năm Ban Ưu Đãi Chiến Lược giám sát khoảng 1,000 dự án được các nguồn lực tiểu bang, liên bang và địa phương tài trợ.

Triển Khai Công Nghệ

Văn Phòng Triển Khai Công Nghệ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nhà phát triển công nghệ và khách hàng và đưa ra các khoản tài trợ và khoản vay cho các công nghệ cacbon thấp phục vụ cho ngành công nghiệp và vận tải nhằm thúc đẩy hành động môi trường.

Spare the Air Status

Last Updated: 01/07/2020