Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng liên kết chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp để giải quyết những khu vực bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các hậu quả về sức khỏe công cộng liên quan tại Vùng Vịnh.

Trong khi ô nhiễm môi trường đang ngày một giảm thiểu tại Vùng Vịnh thì một số cộng đồng vẫn phải gánh chịu vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng hơn so với những vùng khác. Những cộng đồng này thường ở gần những nguồn gây ô nhiễm (chẳng hạn như đường cao tốc, trung tâm phân phối bận rộn, và các cơ sở công nghiệp lớn), và tác động tiêu cực đối với y tế công cộng ở những khu vực này cũng cao hơn những khu vực khác. Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng (Community Air Risk Evaluation, CARE) nhằm mục đích giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe này mà nguyên nhân là do vấn đề phẩm chất không khí.

Mục đích của Chương Trình CARE là để:

  • Xác định những khu vực mà vấn đề ô nhiễm không khí góp phần chính vào các tác động đến sức khỏe và nơi dân cư dễ bị tổn thương nhất do ô nhiễm không khí.
  • Áp dụng các phương pháp khoa học hiện đại và chiến lược phù hợp nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe ở những khu vực này.
  • Các nhóm cộng đồng và cơ quan khác tham gia để triển khai các hành động bổ sung nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe tại khu vực.

Những Khu Vực Bị Tác Động

Bản đồ dưới đây chỉ ra những khu vực có mức ô nhiễm báo động trên hồ sơ chi tiết về lượng phát thải và mô hình phân tán không khí mà Air District đã xác định là khu vực bị ảnh hưởng. Những dữ liệu định dạng ArcGIS shapefile cho những khu vực này cũng như bản đồ Định Dạng Tài Liệu Di Động (Portable Document Format, PDF) cũng có sẵn.

Báo Cáo Chương Trình CARE

Năm 2014, Air District đã ban hành báo cáo tóm tắt những thành tựu của Chương trình CARE và bổ nhiệm Lực Lượng Đặc Nhiệm trong suốt thập kỉ qua. Báo cáo này mô tả cách thức chương trình CARE cung cấp cơ sở hữu ích hướng dẫn cách đưa ra các quyết định chính sách, phát triển chương trình phẩm chất không khí hiệu quả tại những khu vực bị tác động và thúc đẩy quan hệ hợp tác tích cực với các nhóm cộng đồng.

Quý vị có thể xem báo cáo này, nghiên cứu thực địa tại địa phương, và cáctài liệu khác về Chương Trình CARE.

Contact Us

Virginia Lau
Cố Vấn Cho Các Dự Án Tiên Tiến

415.749.4696 vlau@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/04/2020