Sức Khỏe Cộng Đồng

Tìm hiểu về cách ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe và cách Air District hoạt động để bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Chất lượng không khí vùng Vịnh đã được cải thiện đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Kết quả này đạt được ngay cả khi dân số khu vực, số lượng xe cơ giới và dặm lái xe, và giá trị sản xuất kinh tế của khu vực đã phát triển đáng kể.

Tiến bộ của chúng ta trong việc cải thiện chất lượng không khí là do các chương trình toàn diện của liên bang, tiểu bang và địa phương giúp giảm lượng khí thải từ các nguồn gây ô nhiễm không khí cố định và di động. Tuy nhiên, tiếp tục có các cộng đồng địa phương trong Vùng Vịnh gặp phải chất lượng không khí kém và các tác động xấu đáng kể đến sức khỏe. Air District cam kết hợp tác với các cộng đồng để giảm sự chênh lệch chất lượng không khí này và cải thiện sức khỏe cộng đồng nói chung.

Nỗ lực để cải thiện sức khỏe cộng đồng

Các chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Air District nhằm giảm chênh lệch ô nhiễm không khí trong Vùng Vịnh San Francisco. Cả hai chương trình dài hạn và mới được phát triển đều được thiết kế đặc biệt để giảm lượng khí thải và mức phơi nhiễm với các chất gây ô nhiễm không khí độc hại, đặc biệt là trong các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong khu vực.

Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng (AB 617)

Dự Luật 617 có thể là một trong những quy định về chất lượng không khí có tác động mạnh nhất trong 35 năm qua. Đây là một sáng kiến đáng hoan nghênh và cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng và công bằng ở California. AB 617 yêu cầu các Air District địa phương tăng cường tập trung vào ô nhiễm không khí tại địa phương trong các cộng đồng chịu nhiều gánh nặng.

Tại Vùng Vịnh, điều đó có nghĩa là xây dựng dựa trên một thập kỷ kiến thức và kinh nghiệm có được thông qua chương trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng của chúng tôi và làm việc với các cộng đồng Vùng Vịnh để giảm lượng khí thải và nguy cơ phơi nhiễm với tình trạng ô nhiễm không khí trong các cộng đồng chịu nhiều gánh nặng thông qua kế hoạch phát triển, thực hiện giám sát và giảm phát thải tại địa phương.

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng

Air District lần đầu tiên khởi xướng một chương trình toàn diện để xác định các khu vực trong Vùng Vịnh có tỷ lệ phơi nhiễm ô nhiễm không khí không cân xứng trong năm 2004. Thông qua chương trình Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng hay CARE, chương trình, Air District đã xác định các khu vực trong Vùng Vịnh San Francisco nơi có chênh lệch ô nhiễm không khí lớn nhất và là nơi dân cư dễ bị ô nhiễm không khí nhất. Thông tin từ chương trình CARE đã được sử dụng để thiết kế và tập trung các biện pháp giảm thiểu hiệu quả trong các khu vực này.

Chương trình CARE đóng vai trò là điểm khởi đầu cho Chương trình Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng của Air District. AB 617 yêu cầu tất cả các Air District trên toàn tiểu bang phải xác định và lựa chọn các cộng đồng chịu gánh nặng phơi nhiễm tích lũy cao do ô nhiễm không khí. Trong Vùng Vịnh, các cộng đồng này bao gồm tất cả các khu vực CARE của Air District, cũng như các khu vực có nguồn ô nhiễm không khí lớn (nhà máy tinh chế, cảng biển, sân bay, v.v.), các khu vực được xác định thông qua các công cụ sàng lọc trên toàn tiểu bang là có ô nhiễm và/hoặc chịu gánh nặng về sức khỏe và các khu vực có tuổi thọ thấp.

Hoạch Định Công Lý Môi Trường / Dự Luật Thượng Viện (Senate Bill, SB) 1000

Dự luật Thượng viện 1000 - Sử dụng đất: kế hoạch chung: an toàn và công lý môi trường, ban hành năm 2016, yêu cầu các cộng đồng Vùng Vịnh có gánh nặng phơi nhiễm tích lũy cao phát triển các yếu tố công lý môi trường và sức khỏe cộng đồng trong Kế hoạch chung của họ. Air District sẽ trợ giúp và hỗ trợ chuyên môn cho các thành phố và quận nhằm thực hiện nỗ lực này. 

Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở

Quy Định 11, Điều Lệ 18 của Air District: Giảm Mức Độ Rủi Ro Từ Khí Thải Độc Hại Tại Các Cơ Sở Hiện Có đã được thông qua vào năm 2017 và yêu cầu bất kỳ cơ sở nào có mức độ rủi ro đến sức khỏe vượt ngưỡng hành động giảm thiểu rủi ro cần giảm thiểu mức độ rủi ro đến sức khỏe một cách hợp lý. Rủi ro về sức khỏe đối với người dân và công nhân gần đó được xác định bởi Air District bằng cách sử dụng hồ sơ về lượng phát thải độc hại mới nhất được phòng khoa học và Air District phê duyệt.

Xem Trang Giảm Thiểu Rủi Ro Cơ Sở để biết thêm thông tin về ngưỡng hành động giảm thiểu rủi ro, yêu cầu giảm mức độ rủi ro đến sức khỏe, cơ hội cho cộng đồng tham gia, tài liệu hướng dẫn, cơ sở có thể là chủ đề và báo cáo tình trạng.

Đánh giá nguồn độc hại không khí mới và đã biến đổi

Từ năm 1987, Air District đã xem xét các dự án được đề xuất cho các mức độ rủi ro đến sức khỏe tiềm ẩn trước khi xây dựng. Các nguồn ô nhiễm mới hoặc đã biến đổi phải được áp dụng Kỹ Thuật Kiểm Soát Tốt Nhất Có Được để giảm thiểu lượng phát thải chất lan nhiễm không khí độc hại. Nếu lượng khí thải từ một dự án được đề xuất vượt quá mức kích hoạt, phải thực hiện Đánh Giá Rủi Ro cho Sức Khỏe và dự án được đề xuất có thể được yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm soát để giảm mức độ rủi ro đến sức khỏe.  

Xem Điều Lệ Đánh Giá Nguồn Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại Mới để biết thêm thông tin.

Các Biện Pháp Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Các biện pháp kiểm soát khác nhau nhằm giảm Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại (Toxic Air Contaminant, TAC), phát thải ở Vùng Vịnh, bao gồm Quy Định về Chất Gây Ô Nhiễm Nguy Hiểm của Air District, Các Biện Pháp Kiểm Soát Chất Độc Không Khí California có nguồn gốc từ Đạo Luật về Chất Lan Nhiễm Không Khí California, Chương Trình Điểm Nóng có Khí Độc California, Tiêu Chuẩn Phát Thải Quốc Gia đối với Các Chất Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm và Đạo Luật Không Khí Sạch liên bang.

Thông tin thêm về các biện pháp này có sẵn trên trang mạng Các Biện Pháp Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí.

Đánh Giá các Điểm Nóng có Khí Độc

Năm 1987, luật pháp California đã tạo ra Chương Trình "Điểm Nóng" có Khí Độc California được thực hiện bởi các Air District địa phương. Chương trình yêu cầu xác định và xem xét các nguồn gây chất lan nhiễm không khí độc hại công nghiệp và thương mại hiện có và các biện pháp giảm phát thải đã được khuyến khích. Các cơ sở có mức độ rủi ro cao được yêu cầu thông báo cho công chúng và giảm rủi ro phơi nhiễm công cộng xuống mức nhất định trong một khung thời gian cụ thể. Pháp luật sau đó đã miễn các cơ sở được xem xét khỏi các yêu cầu khác, ngoài các cập nhật phát thải định kỳ.

Xem trang mạng Các Biện Pháp Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí để biết thêm thông tin.

Spare the Air Status

Last Updated: 17/04/2020