Liên Lạc với Chúng Tôi

Liên lạc với Địa Hạt Không Khí bằng cách gọi điện thoại, gửi fax, gửi thư hoặc tìm chúng tôi trên mạng xã hội.

Địa Hạt Không Khí

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Điện Thoại: (415) 749-4900  | 1-800-HELP-AIR  | 1-800-334-ODOR (6367)

1-877-4NO-BURN (1-877-466-2876)

Fax: (415) 928-8560

Giờ Làm Việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu

8:30 sáng - 5:00 chiều

Hỗ Trợ & Phương Tiện Đáp Ứng cho Người Khuyết Tật

Địa Hạt Không Khí cung cấp các dịch vụ và phương tiện đáp ứng cho người khuyết tật.  Muốn nhận hỗ trợ và yêu cầu phương tiện đáp ứng, vui lòng liên lạc số 415-749- 4951.

Spare the Air Status

Last Updated: 07/03/2022