Về Phẩm Chất Không Khí

Về Phẩm Chất Không Khí

Về Phẩm Chất Không Khí

Không khí là tài sản quý giá nhất của các nguồn lực - cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nó. Nó được tạo thành từ 78 phần trăm nitơ, 21 phần trăm oxy, và dưới một phần trăm các chất khí như agon và cacbon đioxyt. Thật không may, nó cũng có thể chứa các chất có hại cho sức khỏe của chúng ta.

Tình Trạng Phẩm Chất Không Khí

Phẩm Chất Không Khí Hiện Tại

Lấy thông tin hiện tại và quá khứ về phẩm chất không khí và thời tiết tại Vùng Vịnh.

Dự Đoán Phẩm Chất Không Khí

Nhận dự báo hằng ngày về phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Bản Đồ Tình Trạng Đốt Ngoài Trời

Xem bản đồ trình bày các nơi mà đốt ngoài trời với mục đích nông nghiệp, quản lý đất và các mục đích pháp lý khác được phép mỗi ngày tại Vùng Vịnh.

Biến Cố và Khuyến Cáo

Tìm hiểu về các biến cố phẩm chất không khí và các khuyến cáo tại Vùng Vịnh.

Nguồn gây Ô Nhiễm Không Khí

Tại Vùng Vịnh, một lượng ô nhiễm không khí nhất định phát từ các nguồn công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy tinh chế và nhà máy phát điện. Nhưng tỉ lệ phát thải không khí độc hại lớn hơn lại đến từ ô tô và xe tải, thiết bị xây dựng, và các xe có động cơ khác. Vào mùa đông, nguồn gây ô nhiễm không chí lớn nhất chính là đốt củi tại tư gia.

Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)

Tìm hiểu về Chương Trình Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí), các mùa ảnh hưởng đến phẩm chất không khí như thế nào, và tìm hiểu xem một Cảnh Báo Spare the Air đang có hiệu lực hay không.

Ô Nhiễm Do Khói Sinh Ra Trong Quá Trình Đốt Củi

Tìm hiểu về cách thức Địa Hạt Không Khí giảm thiểu ô nhiễm do khói sinh ra trong quá trình đốt củi tại Vùng Vịnh thông qua Cảnh Báo Spare the Air và các lệnh cấm đốt củi, cũng như tìm cách để quý vị có thể hỗ trợ tại nhà.

Thể Loại Ô Nhiễm Không Khí

Để bảo vệ y tế công cộng, EPA Hoa Kỳ và tiểu bang California đã tạo ratiêu chuẩn phẩm chất không khí đối với các chất gây ô nhiễm thường xuất hiện trong không khí mà chúng ta hít vào.

Tại Vùng Vịnh, những chất gây ô nhiễm phổ biến được quan tâm nhiều nhất làozonvật chất hạt mịn. Ozon là thành phần chính trong khói sương mùa hè, và chất hạt mịn - được tạo thành từ các loại hạt dạng khí siêu nhỏ, hoặc hỗn hợp hạt rắn và giọt chất lỏng - là vấn đề chính trong mùa đông.

Tiểu bang California đã xác định một loại chất gây ô nhiễm không khí được gọi làchất lan nhiễm không khí độc hại. Những loại chất này thường có khối lượng rất nhỏ trong không khí nhưng vô cùng độc hại cho sức khỏe con người. Tại Vùng Vịnh, chất lan nhiễm không khí độc hại của mối quan tâm hàng đầu là nguồn phát thải từ các động cơ điêzen.

Để tìm hiểu về những chất này và các chất gây ô nhiễm khác tại Vùng Vịnh, quý vị có thể sử dụng Thuật Ngữ Chất Gây Ô Nhiễm.

Báo Cáo Tóm Tắt về Phẩm Chất Không Khí

Lượt xem bảng biểu nêu tóm tắt dữ liệu về phẩm chất không khí thu thập được hằng năm từ hệ thống giám sát phẩm chất không khí Vùng Vịnh.

Giám Sát Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về các hoạt động và chương trình giám sát không khí của Địa Hạt Không Khí, bao gồm hệ thống giám sát không khí, phòng thí nghiệm, và thử nguồn chất gây ô nhiễm.

Khí nhà kính

Một loại chất quan trọng khác cũng thải vào không khí được gọi là khí nhà kính (greenhouse gases - GHG). Nhiều loại khí nhà kính không nguy hại cho sức khỏe nếu ta hít phải, nhưng mà khiến không khí giữ nhiệt trong quá trình biến đổi khí hậu. Loại khí nhà kính phổ biến nhất là cacbon đioxyt và khí metan.

Tìm hiểu về cách thức hoạt động củachương trình Bảo Vệ Khí Hậucủa Địa Hạt Không Khí nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/12/2016