Về Phẩm Chất Không Khí

Phòng Thí Nghiệm & Thử Nguồn

Tìm hiểu về cách thực hiện đo lường và phân tích trong các hoạt động Phòng Thí Nghiệm và Thử Nguồn của Địa Hạt Không Khí: mẫu từ hệ thống giám sát, mẫu hiện trường và phát thải cơ sở quy định.

Phòng Thí Nghiệm

Phần Thí Nghiệm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ nhân viên Địa Hạt Không Khí phân tích các mẫu khác nhau để tìm ra các biện pháp thực thi có tiềm năng. Phòng Thí Nghiệm cũng có thể phân tích nhiều loại mẫu trong và sau những sự kiện bất thường. Phòng Thí Nghiệm đôi khi cũng tham gia các dự án đặc biệtđể hỗ trợ các cơ quan và tổ chức trong quá trình giám sát phẩm chất không khí trong phạm vi địa phương và khu vực.

Ngoài ra, Phòng Thí Nghiệm cũng phân tích hỗ trợ các chương trình của USEPA, tiểu bang và của Địa Hạt Không Khí nhằm giám sát phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh và được kiểm tra bởi những cơ quan này và những cơ quan khác nhằm duy trì các tiêu chuẩn kiểm soát phẩm chất tiêu biểu.  Công chúng tham quan Phòng Thí Nghiệm luôn có sẵn theo yêu cầu.

Thử Nguồn

Phần Thử Nguồn cung cấp kiến thức chuyên môn và thiết bị để xác định loại và lượng chất ô nhiễm phát ra từ các nguồn bằng cách lấy mẫu các nguồn thải. Định lượng phát thải chất ô nhiễm làm cho Địa Hạt Không Khí có thể xác định xem một nguồn bất kỳ có tuân theo các quy định môi trườnghay không. Tuân thủ được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau; bao gồm nhưng không giới hạn việc tiến hành thử nguồn bằng biện pháp phân tích, đánh giá và xác định khả năng có thể chấp nhận được của các cuộc thử nguồn bên thứ ba, thực hiện kiểm toán về các hệ thống Giám Sát Phát Thải Liên Tục (Continuous Emissions Monitoring - CEM) và Giám Sát Phát Thải Dự Đoán (Predictive Emissions Monitoring - PEM), cũng như thực hiện kiểm toán tuân thủ tại các cơ sở phân phát xăng (gasoline dispensing facilities - GDFs).

Dưới đây là thông tin liên hệ với những loại thử nguồn khác nhau mà Địa Hạt Không Khí thực hiện:

Hệ Thống Giám Sát Phát Thải Liên Tục (Continuous Emission Monitor - CEM & PEM)

William “Bill” Hammel
Kỹ Sư Cấp Cao về Phẩm Chất Không Khí
415-749-4605

Thu Hồi Khí Xăng: GDF, Tải và Cảng Biển

Marco Hernandez
Kỹ Sư Cấp Cao về Phẩm Chất Không Khí
415-749-5112

Chất Hạt, Kim Loại và Thử Chất Hóa Học Ẩm

Bradley "Brad" Kino
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí
415-749-5140

Các Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi: Lớp Phủ, Dung Môi, Giặt Hấp Tẩy

Elaine Ko
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí
415-749-4604

Đánh Giá Kiểm Tra Nhà Thầu Bên Ngoài (Thử phi GDF)

Tim Underwood
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Chính
415-749-4612

Các Cơ Sở Phân Phát Xăng, Kiểm Tra Trạm Xăng

Hiroshi Doi
Kỹ Thuật Viên Giám Sát Phẩm Chất Không Khí
415-749-4603

Thông Tin Chung, Câu Hỏi về Kiểm Tra

Charles “Chuck” McClure
Kỹ Sư Giám Sát Phẩm Chất Không Khí
415-749-4608 

Contact Us


Phòng thí nghiệm

415 749-5014


Thử Nguồn

415 749-4607

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 16/08/2018