Về Phẩm Chất Không Khí

Forest Knolls

Tìm hiểu về dự án giám sát phẩm chất không khí với mục đích cụ thể của Địa Hạt Không Khí tại Forest Knolls, California.

Tại Vùng Vịnh, việc đốt củi tại tư gia là nguồn tạo ra ô nhiễm hạt mịn lớn nhất trong mùa đông. Trong khi ô nhiễm khói củi tổng quát tại Vùng Vịnh đã giảm kể từ khi Điều Lệ Về Các Thiết Bị Đốt Củi (PDF) được thông qua năm 2008, nhưng nhiều khu vực, chẳng hạn như miền tây Quận Marin, vẫn phải chịu đựng phẩm chất không khí không lành mạnh vào mùa đông.

Tháng Giêng 2013, Địa Hạt Không Khí đã lắp đặt thiết bị giám sát không khí tại Forest Knolls nhằm đo lường cách thức mà quá trình đốt củi tác động đến phẩm chất không khí tại cộng đồng miền tây Marin. Forest Knolls là khu vực thuộc Thung Lũng San Geronimo, nơi có thể cầm giữ khói gần mặt đất trong suốt quá trình nghịch đảo nhiệt độ. Ngoài ra, khu vực này cũng không có bất kỳ dịch vụ khí đốt tự nhiên nào, do đó củi được đốt nhiều hơn để giữ ấm vào mùa đông.

Những dữ liệu đã thu thập được trong dự án giám sát không khí này sẽ được sử dụng để xác định xu hướng phẩm chất không khí và để đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát khói củi của Địa Hạt Không Khí. Địa Hạt Không Khí có kế hoạch duy trì địa điểm này trong suốt năm 2015, ở mức độ tối thiểu.

Kết Quả Ban Đầu

Dữ liệu giám sát không khí cho thấy khói củi tác động đến khu vực Forest Knolls. Nồng độ vật chất dạng hạt mịn cao điểm, tương tự như nồng độ tìm thấy tại các khu đô thị, vượt mức tiêu chuẩn phẩm chất không khí liên bang 24-giờ trong vài ngày. Các mức vật chất dạng hạt mịn cao hơn  (chủ yếu từ khói củi) ghi nhận được tại Forest Knolls cao hơn tại San Rafael trong vài ngày.

Dữ liệu về Forest Knolls cũng cho thấy vật chất dạng hạt mịn   tại Thung Lũng San Geronimo có thể tác động đến những khu vực khác, đặc biệt khi các mô hình thời tiết đưa khói củi từ Thung Lũng San Geronimo đến Vùng Vịnh.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023