Về Địa Hạt Không Khí

Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị giám sát Địa Hạt Không Khí trong quá trình phát triển các chính sách, kế hoạch, Điều Lệ, giấy phép, thực thi, tiếp cận và cấp các chương trình để bảo vệ chất lượng không khí, sức khoẻ cộng đồng và khí hậu toàn cầu.

Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí gồm 24 đại diện được bầu lên tại địa phương từ 9 quận trong Vùng Vịnh. Dân số của mỗi quận quyết định số lượng đại diện trong Hội Đồng, như sau:

  • Marin và Napa: 1 đại diện mỗi quận
  • Solano và Sonoma: 2 đại diện mỗi quận
  • San Francisco và San Mateo: 3 đại diện mỗi quận
  • Alameda, Contra Costa và Santa Clara: 4 đại diện mỗi quận

Hội Đồng có 5 uỷ ban thường trực hỗ trợ Địa Hạt Không Khí trong sứ mệnh cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe công cộng và khí hậu toàn cầu.

Điều lệ và quy định được đa số Hội Đồng thông qua, bắt buộc phải có các buổi điều trần công cộng trước khi thay đổi hoặc thông qua điều lệ.

Có thể gửi thắc mắc hoặc góp ý cho Hội Đồng đến Thư Ký của Hội Đồng. Để bảo đảm thông điệp của quý vị được trình bày tại cuộc họp Hội Đồng kế tiếp, nhớ gửi thông điệp 24 giờ trước khi cuộc họp bắt đầu.

Xem nghị trình, biên bản và thông tin truy cập phát trực tuyến trên web dành cho Hội Đồng Quản Trị.

Uỷ Viên

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Điều Hành

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Thư Ký Điều Hành Cao Cấp

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016