Tài Trợ Ngân Sách

Cư dân

Tìm hiểu về kinh phí tài trợ được cấp cho cư dân để cải thiện phẩm chất không khí tại khu vực.

Các Chương Trình của Địa Hạt Không Khí

  • Xe Sạch cho Mọi Người: Các khoản tài trợ dành cho cư dân Vùng Vịnh có thu nhập đủ tiêu chuẩn để họ thải bỏ xe cũ và thay thế bằng xe hybrid thông thường, xe hybrid sạc điện, xe chạy điện hoàn toàn, hoặc xe dùng nhiên liệu hydrogen, hoặc nhận thẻ trả trước để sử dụng cho phương tiện công cộng và mua xe đạp điện.
  • Chương Trình Trợ Cấp Cộng Đồng: Các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng trường học có thể nộp đơn xin trợ cấp để tài trợ cho các dự án địa phương nhằm giảm ô nhiễm không khí đồng thời nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng đối với các vấn đề về chất lượng không khí.
  • Chương Trình Mua Lại Xe: Nhận tiền sau khi đưa xe hơi cũ hoặc xe tải nhỏ còn đang hoạt động đi thải bỏ.
  • Chương Trình Clean HEET: Khoản tài trợ để thay thế bếp củi độc lập và thiết bị lồng vào lò sưởi đốt củi bằng máy bơm nhiệt điện. Hãy tham gia danh sách gửi thư email của chúng tôi để nhận thông báo khi chương trình này đi vào hoạt động.
  • Đã đóng - Chương Trình Trao Đổi Thiết Bị Làm Vườn & Cắt Cỏ: Chương trình này hiện đã đóng và không cung cấp nguồn tài trợ. Để tìm hiểu thêm vầ các cơ hội khác, vui lòng xem trang web Làm Vườn và Cắt Cỏ. Hãy tham gia danh sách gửi thư email của chúng tôi để nhận thông báo về các cơ hội trong tương lai. 

Các Cơ Hội Khác

  • Dự Án Hoàn Tiền Lại Cho Xe Sạch: Chương trình này, được quản lý bởi Trung Tâm Năng Lượng Bền Vững, hoàn tiền khi mua hoặc thuê xe hybrid sạc điện không phát thải, hạng nhẹ, đủ điều kiện.
  • Dùng Chung Xe Đạp Vùng Vịnh: Tìm hiểu về Chương trình Dùng Chung Xe Vùng Vịnh, một chương trình dùng chung xe đạp quy mô khu vực được thống nhất đầu tiên của quốc gia, phục vụ Berkeley, Emeryville, Oakland, San Jose và San Francisco. Các cư dân Vùng Vịnh đủ điều kiện nhận CalFresh, SFMTA Lifeline Pass hoặc giảm giá dịch vụ tiện ích PG&E CARE sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình Dùng Chung Xe Đạp cho Mọi Người với mức giá chiết khấu.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023