Tài Trợ Ngân Sách

Nguồn Tài Trợ

Tìm hiểu về các nguồn cấp kinh phí tài trợ của Địa Hạt Không Khí mà giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh, cũng như thông tin về các cơ hội tài trợ bổ sung từ những cơ quan khác nhằm giảm thiểu lượng phát thải.

Chương Trình Carl Moyer

Chương Trình Tưởng Nhớ Carl Moyer cung cấp kinh phí tài trợ để nâng cấp hoặc thay thế các xe và thiết bị điêzen hạng nặng, bao gồm cả xe và thiết bị lưu thông trên đường và không lưu thông trên đường, xe buýt trường học, thiết bị nông nghiệp, tàu biển và đầu máy xe lửa. Chương trình này nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí do các máy dầu điêzen của các đơn vị công cộng và tư nhân hoạt động trên lãnh thổ California.

Ngân sách Khuyến Khích Nguồn Di Động

Quỹ Khuyến Khích Nguồn Di Động (Mobile Source Incentive Fund - MSIF) cung cấp các khoản tài trợ cho các dự án công cộng và tư nhân đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Carl Moyer, chương trình hỗ trợ nông nghiệp và phế thải xe, cũng như các dự án giảm thiểu ô nhiễm do xe buýt trường học. Ngân sách được đóng góp bằng cách thu phí $2 đối với mỗi xe đăng ký tại Vùng Vịnh và tạo ra doanh thu khoảng $11 triệu mỗi năm.

Ngân sách Vận Chuyển cho Không Khí Sạch

Doanh thu của Ngân sách Vận Chuyển cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) được thu từ phụ phí $4 với mỗi xe đăng ký tại Vùng Vịnh và tạo ra doanh thu khoảng $22 triệu mỗi năm, để tài trợ cho các dự án giảm thiểu phát thải xe động cơ lưu thông trên đường thuộc thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí. Sáu mươi phần trăm (60%) khoản tài trợ của TFCA được Địa Hạt Không Khí cấp trực tiếp cho các dự án và chương trình đủ điều kiện thông qua chương trình gọi là Quỹ Khu Vực TFCA.Bốn mươi phần trăm (40%) doanh thu của ngân sách còn lại được cấp cho Ngân sách Quản Lý Chương Trình Địa Hạt được chỉ định tại một trong chín địa hạt thuộc thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí trong các dự án giảm thiểu phát thải tương tự. 

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá cung kinh phí tài trợ để nâng cấp hoặc thay thế thiết bị dầu điêzen dịch chuyển hàng hóa trong phạm vi các hành lang thương mại của California, bao gồm: xe tải, đầu máy xe lửa, xe tại cảng, thiết bị vận chuyển hàng hóa, và bến tàu điện khí hóa.

Nguồn Tài Trợ Khác

Ngoài nguồn kinh phí chính nêu ở trên, Địa Hạt Không Khí tiếp tục tìm kiếm cơ hội và đối tác tài trợ để phát triển, thực thi và triển khai công nghệ hiện đại, nhằm giảm thiểu phát thải vào không khí từ nguồn di động tại Vùng Vịnh.

Nhiều cơ quan tài trợ cho các chương trình khuyến khích và kinh phí bổ sung cho các dự án giảm thiểu phát thải từ nguồn di động. Những chương trình này không phải do Địa Hạt Không Khí điều hành.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status