Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California

Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California, và nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc giảm thiểu tác động đến phẩm chất không khí từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

CEQA là luật môi trường bao quát nhất của California.Nó giúp Địa Hạt Không Khí xác định và giảm thiểu tác động đến phẩm chất không khí của các kế hoạch và dự án trên địa bàn Vùng Vịnh. CEQA yêu cầu Địa Hạt Không Khí phải tuân theo quy trình phân tích, công bố công khai dự án đề xuất, và giảm thiểu hoặc loại bỏ các tác động môi trường liên quan. Địa Hạt Không Khí soạn các văn kiện CEQA cho các kế hoạch và quy định phẩm chất không khí của chúng ta, và cũng cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan công cộng khác về phương pháp đề xuất để phân tích và giảm thiểu tác động phẩm chất không khí.

Hướng Dẫn CEQA

Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá và giảm thiểu tác động phẩm chất không khí từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

Thư Góp Ý CEQA

Xem các thư từ mà Địa Hạt Không Khí đã gửi cho thành phố và địa hạt địa phương trong đó nêu nhận xét, đánh giá về việc phân tích phẩm chất không khí đối với các dự án.

Những Công Cụ CEQA

Sử dụng công cụ, nguồn, và văn kiện mà hỗ trợ các cơ quan phân tích tác động phẩm chất không khí địa phương, khu vực và toàn cầu từ các dự án và kế hoạch đề xuất.

Phiên Họp và Huấn Luyện CEQA

Xem thông tin về các phiên họp và khóa huấn luyện miễn phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California.

Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Trong Cộng Đồng

Xem các kế hoạch được lập bởi Địa Hạt Không Khí và Các Cộng Đồng Vùng Vịnh nhằm giảm thiểu rủi ro và mối nguy hiểm do phẩm chất không khí tại địa phương.

Contact Us

Alison Kirk
Nhà Hoạch Định Môi Trường Cao Cấp

415.749.5169 akirk@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/05/2022