Kế Hoạch Hiện Tại

Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

Kế Hoạch Không Khí Sạch

Kế hoạch làm sạch không khí gần đây nhất được thông qua là Kế Hoạch Không Khí Sạch Đa Ô Nhiễm 2010 mà Địa Hạt Không Khí đã thông qua trong tháng 9 năm 2010. Kế Hoạch Không Khí Sạch 2010:

Các Hoạt Động Lập Kế Hoạch hạt nhỏ

Địa Hạt Không Khí cùng các đối tác đã nỗ lực giảm thiểu phát thải hạt nhỏ, hoặc PM, phát thải tại Vùng Vịnh và đáp ứng tiêu chuẩn tiểu bang và toàn quốc cũng như bảo vệ y tế công cộng. Mặc dù Vùng Vịnh nằm trong khu vực đạt được tiêu chuẩn Tiểu Bang và toàn quốc về phát thải PM2.5 hằng năm, nhưng Vùng Vịnh lại không đạt tiêu chuẩn quốc gia 24 giờ về phát thải PM2.5. Do đó, Vùng Vịnh sẽ tiếp tục nỗ lực giảm thiểu phát thải hạt nhỏ tại địa phương. Các yếu tố chính trong công việc của Địa Hạt Không Khí bao gồm:

  • Yêu cầu về quy định và giấy phép nhằm giới hạn phát thải hạt nhỏ.
  • Quy định đốt củi nhằm giới hạn phát thải hạt nhỏ sinh ra trong quá trình đốt củi.
  • Chương trình Bảo Toàn Không Khí Mùa Đông nhằm thông báo cho cư dân về thời gian dự báo nồng độ hạt nhỏ ở mức cao.
  • Các biện pháp kiểm soát trong Kế Hoạch Không Khí Sạch 2010 nhằm giảm thiểu phát thải hạt nhỏ.
  • Báo cáo toàn diện (PDF) vàtóm tắt (PDF) đánh giá hạt nhỏ tại Vùng Vịnh.
  • Lập Kế Hoạch Thực Hiện Tiểu Bang tóm tắt để đáp ứng các yêu cầu lập kế hoạch cho cơ quan U.S. EPA.
  • Tiếp cận công chúng nhằm thu hút nhận xét về các hoạt động lập kế hoạch hạt nhỏ (buổi hội thảo qua mạng và các văn kiện chính đều được trình bày trong bảng dưới đây).

Hội Thảo Công Cộng/Hội Thảo Qua Mạng

Page Loading

Contact Us

Christy Riviere
Nhà Hoạch Định Môi Trường Chính

415.749.4925 criviere@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 24/07/2023