Mga Kasalukuyang Plano

Tingnan ang kasalukuyang mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin na binuo ng Distrito ng Hangin.

Plano sa Malinis na Hangin

Ang pinakahuling pinagtibay na plano sa malinis na hangin ay ang Plano sa Malinis na Hangarin NA Kaugnay ng Maraming Pamparumi ng 2010, na pinagtibay ng Distrito ng Hangin noong September 2010. Ang Plano sa Malinis na Hangin ng 2010:

Mga Aktibidad sa Pagpaplano na Kaugnay ng Particulate Matter

Ang Distrito ng Hangin at ang mga kabakas nito ay masipag na nagtatrabaho upang bawasan ang particulate matter, o PM, mga emisyon sa Bay Area at upang matugunan ang pang-estado at pambansang mga pamantayan at upang protektahan ang pampublikong kalusugan. Bagaman ang Bay Area ay nasa pagtatamo para sa taunang Pang-estado at pambansang mga pamantayan sa PM2.5, ang Bay Area ay wala sa pagtatamo ng pambansang pamantayan na 24-hr PM2.5. Dahil doon, ang Distrito ng Hangin ay nagpatuloy ng mga pagsisikap nito na bawasan ang mga lokal na emisyon ng PM. Ang mga pangunahing elemento ng trabaho ng Distrito ng Hangin ay kabilang ang:

  • Mga regulasyon at mga iniaatas na kaugnay ng permiso upang limitasyon ang mga emisyon ng PM .
  • Isang regulasyon sa pagsunog ng kahoy upang limitahan ang mga emisyon ng PM mula sa usok ng kahoy.
  • Ang programang Iligtas ang Hangin sa Taglamig upang bigyan ng paunawa ang mga residente kapag ang matataas na antas ng PM ay inaasahan.
  • Mga hakbang sa pagkontrol sa Plano sa Malinis na Hangin ng 2010 upang bawasan ang mga emisyon ng PM.
  • Isang masaklaw na ulat (PDF) at buod (PDF) na nagtataya ng PM sa Bay Area.
  • Paghahanda ng isang pinaikling Plano sa Pagpapatupad ng Estado upang tugunan ang mga iniaatas sa pagpaplano ng EPA ng U.S.
  • Pakikipag-ugnayan sa publiko upang humingi ng ambag sa aming mga aktibidad sa pagpaplano na kaugnay ng PM (ang mga iniingatang webcast at mahahalagang dokumento ay makukuha sa talahanayan sa ibaba).

Mga Pampublikong Workshop/Webcast

Page Loading

Contact Us

Christy Riviere
Pangunahing Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.4925 criviere@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/24/2023